REG

Kommuniké från årsstämma i Kakel Max AB (publ)

Årsstämma har hållits i Kakel Max AB (publ) fredagen den 29 maj 2020 varvid följande beslut fattades:

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019 och beslutade att den ansamlade vinsten skulle balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Ledamot som är anställd av bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla något arvode. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter omvaldes Maria Wideroth, Joakim Alm och Anders Bengtsson samt nyvaldes Ulf Ribbenstedt för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Maria Wideroth omvaldes som styrelsens ordförande. Keivan Ashhami hade avböjt omval. Mazars SET Revisonsbyrå omvaldes som bolagets revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2021 och meddelade att Anders O Persson utses till huvudansvarig revisor.

De i kallelsen föreslagna principerna för utseende av valberedning och instruktionerna till densamma antogs av stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen i följande avseenden:

  1. Ny lydelse av §1 mot bakgrund av att begreppet "firma" har ersatts med begreppet "företagsnamn" i lagen (2018:1653) om företagsnamn som trädde ikraft den 1 januari 2019.
  2. Ny lydelse av §7 mot bakgrund av en lagändring om avstämningsdag som förväntas träda ikraft den 3 september 2020.

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, [email protected].

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, [email protected]

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2019 omsatte Kakel Max cirka 150 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.


Om Kakel Max

Webbplats
www.kakelmax.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Kakel Max via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAKEL ISIN-kod SE0009921075 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Ulf Ribbenstedt VD [email protected] 076 941 1163