Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Kakel Max kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018, klockan 13, i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 maj 2018, dels ii) anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via e-post till [email protected]. Anmälan ska vara bolaget tillhanda torsdagen den 24 maj 2018.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 24 maj 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär
Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar tillsammans med anmälan. Fullmakt i original ska tas med till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kakelmax.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande om verksamheten
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter
11. Fastställande av styrelsearvode
12. Fastställande av revisorsarvode
13. Val av styrelse
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om valberedning
17. Beslut emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram
18. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 2
Valberedningen föreslår att Maria Wideroth utses till ordförande på bolagsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 9 b) 
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att den ansamlade vinsten balanseras i ny räkning.

Styrelsearvode och revisorsarvode, punkterna 11 och 12
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Föreslaget belopp inkluderar alla eventuella skatter och avgifter.

Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

Val av styrelse samt styrelseordförande, punkterna 10, 13 och 14
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att Maria Wideroth, Joakim Alm och Keivan Ashhami omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2019 samt att Maria Wideroth utses till styrelsens ordförande. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.kakelmax.se.

Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Val av revisor, punkt 15
Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2019, väljer Mazars SET Revisionsbyrå som bolagets revisor. Mazars SET Revisionsbyrå har meddelat att för det fall Mazars SET Revisionsbyrå väljs, kommer bolaget att utse Anders O Persson till huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning, punkt 16
Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en valberedning som tillvaratar aktieägarnas intressen och som förbereder stämmans beslut avseende val av stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer samt arvodering av desamma. Valberedningen ska även föreslå eventuella förändringar i förfarande för utseende av valberedning. Valberedningen avses bestå av styrelseordförande och representanter för bolagets tre största ägare. Avstämning baseras på Euroclear Swedens aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram, punkt 17
I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 30.000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast ett av bolaget helägt dotterbolag med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna till personer som är eller blir anställda i Kakel Max AB eller dess dotterbolag. Det antal teckningsoptioner som anställda har rätt att förvärva är olika beroende på den anställdes befattning och framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt enligt nedan. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning inom de ramar som anges i förslaget. Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller.

Styrelsen föreslår i samband härmed att bolagsstämman godkänner dotterbolagets överlåtelse av optioner enligt förslaget.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 135 procent av den volymvägda genomsnittskursen för samtliga affärer i bolagets aktier under perioden 1 juni 2018 till 1 juli 2018 på NASDAQ First North. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren kan ske under perioderna 1 juni 2021 - 15 juni 2021, 1 juni 2022 - 15 juni 2022 och 1 juni 2023 - 15 juni 2023.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med högst 150.000,13 kronor fördelat på 30.000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt på cirka 1 procent.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningshandlingarna och fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor under den tid som stadgas i aktiebolagslagen och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Begäran skickas via e-post till [email protected]. Samtliga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.kakelmax.se

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även koncernredovisningen samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i april 2018

Kakel Max AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Källberg, VD Kakel Max AB (publ)
[email protected]
+46 (0)70 9561480

Denna information är sådan information som Kakel Max AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 08:47 CET.

Om Kakel Max AB (publ)

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2017 omsatte Kakel Max cirka 97,6 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se. Kakel Max är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-5030 15 50, är Bolagets Certied Adviser.


Om Kakel Max

Webbplats
www.kakelmax.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Kakel Max via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAKEL ISIN-kod SE0009921075 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Ulf Ribbenstedt VD [email protected] 076 941 1163