Kakel Max - Garantiåtagande gentemot Nordea i Finland

Kakel Max AB (publ) ("Kakel Max" eller "Bolaget") står fortfarande kvar med en garanti till Nordea i Finland. Garantiåtagandet ingår i de åtaganden som skulle ha överförts till Empire Sweden AB i samband med det omvända förvärvet av Kakel Max Holding AB som genomfördes enligt avtal daterat 25 januari 2017. Denna överföring av garanti är ännu inte slutförd. Fullgör Empire Sweden AB sin förpliktelse enligt avtalet kommer Bolagets ställning eller resultat inte att påverkas av garantiåtagandet.

Garantiåtagandet uppgår till 328 000 EUR och är en del av en kreditfacilitet till ett av Empire Sweden AB:s intressebolag, Oy Semac Ab.

Detta garantiåtagande är felaktigt redovisat under not 28 i årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016. Garantiåtagandet finns inte heller upptaget i den upprättade förvärvsbalansräkning daterad 22 april 2017.

Stockholm 24 augusti 2017

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Källberg, VD Kakel Max AB (publ)
[email protected]
+46 (0)70 9561480

Denna information är sådan information som Kakel Max AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR"). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 12:50.

Om Kakel Max AB (publ)
Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2016 omsatte Kakel Max cirka 101,8 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 7,5 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.com. Kakel Max är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-5030 15 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om Kakel Max

Webbplats
www.kakelmax.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Kakel Max via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAKEL ISIN-kod SE0009921075 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Daniel Källberg VD [email protected] +46 (0)70 9561480