REGMAR

Rättelse: Kakel Max AB (publ) Bokslutskommuniké kvartal 4, 2023

Rättelse: I detta pressmeddelande är bokslutskommunikén bifogad.

Fjärde kvartalet: okt-dec 2023

  • Nettoomsättning: 37 286 (44 917) tkr.
  • Resultat efter skatt: - 1 066 (785) tkr.
  • Resultat per aktie före/efter utspädning (0.26) kr.

Rörelseresultatet uppgick till -1 132 (1 167) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om  -3,0 (2,6) procent.

Perioden: jan-dec 2023

  • Nettoomsättning: 155 294 (176 211) tkr.
  • Resultat efter skatt: 848 (5 358) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0.28 (1.76) kr

Rörelseresultatet uppgick till 1 886 (7 644) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 1.2 (4.3) procent.

I resultatet efter skatt ingår extraordinära kostnader av engångskaraktär, vilka bland annat är relaterade till omlokaliseringen av vår verksamhet i Gävle och en tvist gällande lokalens ofullständiga färdigställande. Problemen med lokalens färdigställande är nu lösta.

Under 2023 har vi sänkt våra personal- och övriga externa kostnader med 9%. Detta trots inflation och löneökningar. Lagret har minskat med 3 879 tkr.

Moderbolaget: okt-dec 2023

  • Nettoomsättning 600 (600) tkr
  • Resultat efter skatt 2 512 (-110) tkr

Moderbolaget utgör ett holdingbolag och verksamheten består i huvudsak i förvaltning av sina aktieinnehav i dotterföretagen. Dessutom är koncernens VD anställd i moderbolaget

VD-kommentarer

Omsättningen för fjärde kvartalet 2023 uppgick till 37 276 (44 917) tkr. Helåret 2023 gav en omsättning på 155 (176) mkr vilket är en minskning med 12 procent. Vinst efter skatt blev 848 (5 358) tkr. 

Under det fjärde kvartalet låg inflationen på en fortsatt hög nivå och den kraftiga inbromsningen av bostadsbyggandet fortsatte. Den officiella importstatistiken från Byggkeramikrådet (BKR) för importen av byggkeramik var fram till december minus 29,6% i kvm för 2023 jämfört med motsvarande period 2022. Uppgifterna baseras på samtliga företag som rapporterar till BKR.

Under fjärde kvartalet påbörjades en genomgång av företagets processer inom marknadsföring och försäljning för att skapa en tydlighet och ökad effektivitet. Vi fortsatte vårt arbete med besparingar och kostnadseffektiviseringar. Under första halvåret 2024 kommer butiken i Sollentuna att stängas och det pågår ett arbete för att identifiera en lämplig ersättningslokal i norra Stockholmsområdet.

I linje med vår strategi så utvärderar vi möjligheten till investeringar mot strategiska områden där vi ser möjlighet till tillväxt och vinst genom organisk expansion eller potentiell tillväxt genom företagsförvärv.

Östervåla 2024-02-28

Ulf Ribbenstedt

VD Kakel Max AB (publ.)

Ytterligare information lämnas av:

Ulf Ribbenstedt, VD, +46(0)769411163, [email protected]

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, [email protected]

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se eller www.kakeldesign.se

Carnegie Investment Bank AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2024, kl 08.00.

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av bland annat av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna, Årsta, Västerås och Värmdö. Under 2022 omsatte Kakel Max cirka 176 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.


Om Kakel Max

Webbplats
www.kakelmax.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Kakel Max via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAKEL ISIN-kod SE0009921075 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Ulf Ribbenstedt VD [email protected] 076 941 1163