Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Tredje kvartalet: juli-sept 2017

  • Nettoomsättning juli-sept 20 947 (22 594) tkr
  • Resultat efter skatt juli-sept 1 027 (1703) tkr.
  • Resultat per aktie före/efter utspädning juli-sept 0,34 (0,61) kr

Kvartal 1-3: januari-sept 2017

  • Nettoomsättning januari-sept 71 008 (72 970) tkr
  • Resultat efter skatt januari-sept 3 665 (4 470) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning januarisept 1,21 (1,60) kr

Händelser och osäkerhetsfaktorer under perioden

Det sedan tidigare kommunicerade garantiåtagande gentemot Nordea Finland gällande en kreditfacilitet till ett av Empire Sweden AB:s intressebolag Oy Semac AB är ännu inte löst.

Händelser och osäkerhetsfaktorer efter perioden

Kakel Max AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Kakel & Design i Sverige AB, ingått avtal om förvärv av JMW Grossen AB. Detta är en del av vår tillväxtstrategi samt kommer att stärka vårt koncepterbjudande till bygg- och fastighetsbolag inom hela Mälardalen. Vår nuvarande verksamhet i Årsta kommer att inkorporeras med JMW Grossen i Älvsjö under kvartal 4 2017 och kvartal 1 2018. Tillträdet, som är förenat med vissa villkor, planeras ske den 29 november 2017.

VD-kommentarer

Tredje kvartalet färgas till mångt och mycket av implementeringen av vår strategi - tillväxt via förvärv! I november förvärvade vi JMW Grossen AB i Älvsjö. Grossen har ett ursprung från golvavjämning och tillsammans kan vi fortsätta växa i Stockholm och Mälardalen på befintliga kunder och inom större projektrenoveringar. Vi ser tydliga synergier inom logistik och inköp men vi skapar även ett bredare och tydligare erbjudande till större fastighets- och byggbolag inom regionen. Samarbetet mellan parterna i denna affär har varit fantastiskt och det är med glädje som jag hälsar alla anställda, kunder och leverantörer välkomna till Kakel & Design.

Integreringen av verksamheterna kommer att inledas i samband med vårt planerade tillträde den 29 november 2017.

Från ett proforma perspektiv (Kakel Max AB (publ) + JMW Grossen AB) skulle den sammanslagna verksamheten omsätta ca 112 miljoner kronor och 8 miljoner kronor i rörelseresultat för årets första 9 månader. Ytterligare information om detta återfinns under not 5.

Försäljningen i tredje kvartalet minskade med 7.3% jämfört med motsvarande period föregående året. Försäljningsutvecklingen har påverkats av svårigheter att rekrytera och anpassa våra butiker till rådande efterfrågan på våra produkter och tjänster men även en mer avvaktande bostadsmarknad.

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 1 239 tKr för tredje kvartalet vilket motsvarar en marginal om 5.9 procent.

Vi är väl rustade för att fortsätta implementeringen av vår strategi under 2018.

Daniel Källberg
VD Kakel Max AB (publ)

Nästa rapport och kalendarium

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2017 presenteras den 27 februari 2018.

För kommande rapporter mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Rapporten i sin helhet bifogas.

Östervåla 2017-11-29

För ytterligare information

Informationen i denna rapport lämnas för offentliggörande den 29 november.

Ytterligare information lämnas av Daniel Källberg,
VD, telefon +46(0)709561480 alternativt [email protected].

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida
www.kakelmax.se


Om Kakel Max

Webbplats
www.kakelmax.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Kakel Max via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAKEL ISIN-kod SE0009921075 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Ulf Ribbenstedt VD [email protected] 076 941 1163