REGMAR

Kakel Max AB (publ) Delårsrapport Q2 2022

Andra kvartalet: apr-jun 2022

  • Nettoomsättning: 49 370 (42 125) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 17 procent.
  • Resultat efter skatt: 1 232 (1 373) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0.41(0.45) kr

Rörelseresultatet uppgick till 1 793 (1 925) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3.6 (4.6) procent. I resultatet ingår rörelseförlust hänförlig till den nya butiken i Värmdö om 429 tkr.

Halvårsperioden: jan-jun 2022

  • Nettoomsättning: 90 858 (75 935) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 20 procent.
  • Resultat efter skatt:  2 587 (1 165) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0.85 (0.38) kr 

Rörelseresultatet uppgick till 3 729 (1 931) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4.1 (2.5) procent. I resultatet ingår rörelseförlust hänförlig till den nya butiken i Värmdö om 1 114 tkr.

Moderbolaget: apr-jun 2022

  • Nettoomsättning 600 (500) tkr
  • Resultat efter skatt -201 (-184) tkr

Moderbolaget utgör ett holdingbolag och verksamheten består i huvudsak i förvaltning av sina aktieinnehav i dotterföretagen.

VD-kommentarer

Även det andra kvartalet 2022 är ett nytt rekordkvartal.

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 49 370 (42 125) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 17 procent. Tillväxten för kvartalet innehåller delvis prishöjningar men positivt är dock att volymtillväxten inom kakel/klinker mätt i m2 uppgick till +32 procent, avjämningsmaterial/bruk mätt i antal säckar ökade med 25 procent samt våtrumsduk mätt i löpmeter ökade med 5 procent tillsammans med en god tillströmning av nya kunder. Ovan tillväxt återspeglar att produktmixen ändrats till det bättre och vi har lyckats försälja mer helhetsaffärer, kompletta badrum, än tidigare.

Tillväxtsatsningar för att öka marknadsandelar sätter press på lönsamheten vilket landande på 3.3 (4.2) procent för innevarande period.

Osäkerheten i marknaden som tidigare berott på logistikproblem och råvarubrist har övergått till  efterfrågeminskningar pådrivet av höjda räntor, höjda materialkostnader (SCBs Byggkostnadsindex ökade med 14.4 procent, årsbasis, i juni -22), ökad inflation samt signifikant försvagad krona, vilket fördyrar inköpen.

Försäljningen var god under kvartalets sista månad. Analyser från kundsidan avseende byggare/plattsättare/fastighetsägare indikerar att de har full sysselsättning året ut.

Trots ett bra nuläge analyserar vi våra kostnader löpande och kommer att anpassas verksamheten efter rådande efterfråga. Besparingar och tillväxtfrämjande insatser kommer att prioriteras.

Östervåla 2022-08-30

Daniel Källberg

VD Kakel Max AB (publ.)

Styrelse

Vid periodens utgång bestod Kakel Max AB:s styrelse av Maria Wideroth (Ordf.), Joakim Alm, Ulf Ribbenstedt och Anders Bengtsson som ledamöter.

Granskning

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Nästa rapport och kalendarium

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022 presenteras den 30 november 2022.

För kommande rapporter, årsstämmor mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien

Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00, email: [email protected]

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, [email protected]

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, [email protected]

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se eller www.kakeldesign.se

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 augusti 2022, kl 15:00.

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av bland annat av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna, Årsta, Västerås och Värmdö. Under 2021 omsatte Kakel Max cirka 151 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.


Om Kakel Max

Webbplats
www.kakelmax.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Kakel Max via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAKEL ISIN-kod SE0009921075 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Daniel Källberg VD [email protected] +46 (0)70 9561480