Rättelse: Kakel Max AB (publ): Kvartal 2, 2018

RÄTTELSE: Hänvisning till MAR saknades i tidigare pressrelease, korrekt hänvisning återfinns nedan.

Andra kvartalet: apr-jun 2018

  • Nettoomsättning apr-jun 38 722 (26 058) tkr
  • Resultat efter skatt apr-jun 945 (1 779) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning apr-jun 0,31 (0,59) kr

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 28,9 procent. Bruttomarginalen påverkas negativt bland annat att en produktmix med större volymer inom ROT och en försvagad krona.

Rörelseresultatet uppgick till 1 623 (-1 941) tKr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,2 (-7,4) procent.

I resultatet ingår den sista delen av integration av JMW Grossen i Kakel & Design i Sverige AB, en sammanslagning av två butiksenheter i södra Stockholm samt flytt av dessa till en ny lokal.

Jämförelseperioden, andra kvartalet 2017, omfattas av det omvända förvärvet och kostnader därav.

Halvårsperioden: jan-jun 2018

  • Nettoomsättning jan-jun 78 706 (50 060) tkr
  • Resultat efter skatt jan-jun 2 745 (2 638) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning jan-jun 0,90 (0,87) kr

Omräkning av uppskjuten skatt har skett till den skattesats som bedöms gälla då den uppskjutna skatten aktualiseras. Omräkningen har medfört en ökad skattekostnad om 295 tKr som ingår i periodens skattekostnad.

VD-kommentarer

Det andra kvartalet har till mångt och mycket färgats av en sen påsk, en lång period av osedvanligt varmt väder och fortsatt osäkerhet gällande nyproduktion och långsam omställning, rebalansering, mellan renoverings- och nyproduktionsmarknaden.

Försäljningen första halvåret ökade med 57 % jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningstillväxten kan härledas till det lyckade förvärvet och integrationen av JMW Grossen AB och vår fortsatta satsning på slutkunden.

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 4 011 tKr för första halvåret vilket motsvarar en marginal om ca 5 procent.

Vi ser en ökad efterfråga på våra produkter och tjänster, men även en prispress och ökade svårigheter att hitta personal inom hela värdekedjan - både för oss, för våra kunder och leverantörer inom bland annat logistik.

Vi bedömer att vi är väl positionerade för en mer mogen makroekonomisk fas, en förändring av köp- och investeringsbeteende och ett ökat intresse för renoveringar av det befintliga bostadsbeståndet. Vår strategiska plan kvarstår!

Östervåla 2018-08-30

Daniel Källberg
VD Kakel Max AB (publ)

Nästa rapport och kalendarium
Delårsrapport för tredje kvartalet 2018 presenteras den 30 november 2018.

För kommande rapporter mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien
Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq OMX First North. Kortnamn: KAKEL. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-503 015 50

Rapporten i sin helhet bifogas.

Östervåla 2018-08-30

För ytterligare information
Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 11:41 CET

Ytterligare information lämnas av Daniel Källberg, VD, telefon +46(0)709561480 alternativt [email protected].

Rapporten publiceras  på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se


Om Kakel Max

Webbplats
www.kakelmax.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Kakel Max via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAKEL ISIN-kod SE0009921075 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Ulf Ribbenstedt VD [email protected] 076 941 1163