REGMAR

Kakel Max AB (publ) Kvartal 1, 2020

Första kvartalet: jan-mar 2020

  • Nettoomsättning: 41 413 (38 975) tkr
  • Resultat efter skatt: 2 636 (1 499) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,87 (0,49) kr

Rörelseresultatet uppgick till 3 466 (2 291) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,4 (5,9) procent.

Moderbolaget: jan-mar 2020

  • Nettoomsättning 500 (764) tkr
  • Resultat efter skatt 80 (2) tkr

Moderbolaget utgör ett holdingbolag och verksamheten består i huvudsak i förvaltning av sina aktieinnehav i dotterföretagen.

VD-kommentarer

Vårt resultat för första kvartalet 2020 var över förväntan och bättre jämfört med första kvartalet 2019. Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till 3.466 tKr, vilket motsvarar en marginal om 8.4 procent och en vinsttillväxt om 51 procent.

Omsättningstillväxten i jämförelse med motsvarande kvartal året innan uppgick till drygt 6%.

Dock innebär Covid-19 pandemin att vi befinner oss alla i en ny och utmanande situation. Under delar av mars och april avstannade tillverkning av kakel inom flera regioner i södra Europa. Vi anpassade verksamhetens inköp och logistik till rådande omständigheter och tack vare ett stort lager har vi upprätthållit god service och försäljning till våra kunder.

Vi jobbar intensivt med att fatta rätt beslut om en framtid som är svår att bedöma och förutse. På kort sikt har vi initierat och analyserat hur korttidspermetteringar och andra temporära statliga interventioner kan leda till att vi upprätthåller en stark balansräkning och kan behålla, och ta hand om vår, personal och därav stå starka långsiktigt. Byggmaterial inom keramik, vår del av värdekedjan, kommer med största sannolikhet att se annorlunda när vi retrospektivt kan analysera de fulla effekterna av Covid-19.

Vi har starka ägare, ett långsiktigt fokus och lojala medarbetare som tillsammans innebär att bolaget är väl positionerat att stå starkare när pandemin är under kontroll. Det finns därför skäl att känna tillförsikt när man blickar framåt och när flera företag i Sverige kan börja producera, sälja och anställa.

Östervåla 2020-05-29

Daniel Källberg

VD Kakel Max AB (publ)

Styrelse

Vid periodens utgång bestod Kakel Max AB:s styrelse av Maria Wideroth (Ordf.), Joakim Alm, Keivan Ashhami och Anders Bengtsson som ledamöter.

Granskning

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Nästa rapport och kalendarium

Delårsrapport för andra kvartalet 2020 presenteras den 27 augusti 2020. För kommande rapporter, årsstämmor mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien

Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00, email: [email protected]

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, [email protected]

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, [email protected]

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 08:00.

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2019 omsatte Kakel Max cirka 150 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.


Om Kakel Max

Webbplats
www.kakelmax.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Kakel Max via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAKEL ISIN-kod SE0009921075 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Ulf Ribbenstedt VD [email protected] 076 941 1163