REG

Aktieägarna i Kakel Max AB kallas härmed till årsstämma

Aktieägarna i Kakel Max AB (publ), org.nr 556586–2264, kallas härmed till årsstämma tisdag 24 maj 2022. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning.

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndag 16 maj 2022, dels anmäla sig för deltagande vid årsstämman genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar via e-post till [email protected] eller via post till Kakel Max AB (publ), ”Årsstämma 2022", Dalvägen 4, 740 46 Östervåla. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast måndag 16 maj 2022.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före måndag 16 maj 2022.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras enbart genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att årsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.
Poströstningen utövas genom att ifyllt och undertecknat poströstningsformulär, inklusive bilaga 1 till formuläret, skickas till bolaget med e-post till e-post till [email protected] eller via post till Kakel Max AB (publ), ”Årsstämma 2022", Dalvägen 4, 740 46 Östervåla. Formulär för poströstning finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.kakelmax.se. Ingivande av poströstningsformulär anses som anmälan om deltagande på årsstämman.
Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet skickas in i original till adress enligt ovan. Fullmakten är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kakelmax.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara bolaget tillhanda per post eller e-post enligt ovan senast måndag 23 maj 2022. Poströst kan återkallas fram till och med måndag 23 maj 2022 genom att meddela detta till [email protected] (meddelanden som mottagits efter måndag 23 maj 2022 kommer att bortses från). Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.
Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Vidare instruktion finns i poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisonsberättelse för räkenskapsåret 2021
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer
10.Fastställelse av arvode åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och val av revisor(er)
12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Maria Wideroth utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättats utifrån de poströster som inkommit i vederbörlig ordning.

Godkännande av dagordning (punkt 4)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 5)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman väljer Lars-Arne Larsson till justeringsman eller, om denna person har förhinder, en eller två personer som föreslås av ordföranden.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisonsberättelse för räkenskapsåret 2021 (punkt 7)

Styrelsen lägger fram årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 till bolagsstämman. Handlingarna tillhandahålls på bolagets webbplats www.kakelmax.se. 

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (punkt 8a)

Styrelsen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställs av bolagsstämman.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 39 205 460 kronor, balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören (punkt 8c)

Av på bolagsstämman framlagd revisionsberättelse framgår ansvarig revisors rekommendation till stämman med avseende på ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
Följande personer har varit styrelseledamöter i bolaget under det senaste räkenskapsåret och föreslås beviljas ansvarsfrihet: Maria Wideroth, Joakim Alm, Anders Bengtsson och Ulf Ribbenstedt.

Daniel Källberg har varit verkställande direktör i bolaget under det senaste räkenskapsåret och föreslås beviljas ansvarsfrihet.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att till revisor ska utses ett revisionsbolag.

Fastställelse av arvode åt styrelsen och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Föreslaget belopp inkluderar alla eventuella skatter och avgifter.

Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

Val av styrelse och val av revisor(er) (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Maria Wideroth, Joakim Alm, Anders Bengtsson och Ulf Ribbenstedt för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Maria Wideroth föreslås omväljs som styrelsens ordförande.
Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.kakelmax.seVidare föreslås omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att för det fall MAZARS SET Revisionsbyrå AB utses till revisor för bolaget kommer Anders O. Persson att utses till huvudansvarig revisor.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 3 038 818 aktier. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med den tisdag 3 maj 2022. Nämnda handlingar kommer kostnadsfritt att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets hemsida www.kakelmax.se

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast fredag 13 maj 2022, till e-post till [email protected] eller via post till Kakel Max AB (publ), "Årsstämma", Dalvägen 4, 740 46 Östervåla. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.kakelmax.se och på bolagets kontor på Dalvägen 4 i Östervåla senast måndag 23 maj 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur Kakel Max AB behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

* * * * * *

Stockholm i april 2022
Kakel Max AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, [email protected]

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, [email protected]

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se eller www.kakeldesign.se

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av bland annat av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2021 omsatte Kakel Max cirka 151 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.


Om Kakel Max

Webbplats
www.kakelmax.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Kakel Max via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAKEL ISIN-kod SE0009921075 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Ulf Ribbenstedt VD [email protected] 076 941 1163