REG

Aktieägarna i Kakel Max AB kallas härmed till årsstämma.

Aktieägarna i Kakel Max AB (publ), org.nr 556586-2264, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024. Årsstämman hålls kl. 15.00 hos Landahl Advokatbyrå AB, Rådmansgatan 40, 4 tr. i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 maj 2024, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman genom att skicka e-post till [email protected] eller via post till Kakel Max AB (publ), "Årsstämma", Dalvägen 4, 740 46 Östervåla. Anmälan ska vara bolaget tillhanda torsdagen den 16 maj 2024. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden. 
För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltar-registrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare bör i god tid före den 14 maj 2024 begära omregistrering av aktierna hos förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 16 maj 2024 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

FULLMAKTSFORMULÄR

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och 
övriga behörighetshandlingar tillsammans med anmälan. Fullmakt i original ska tas med till stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kakelmax.se. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande om verksamheten
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor
12. Val av styrelse och val av revisor(er)
13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Maria Wideroth utses till ordförande på bolagsstämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 9 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 48 401 565 kronor, balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
Vidare föreslås att till revisor ska utses ett revisionsbolag.

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Föreslaget belopp inkluderar alla eventuella skatter och avgifter.

Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning. 

Val av styrelse och val av revisor(er) (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Maria Wideroth, Joakim Alm,
Anders Bengtsson, Ulf Ribbenstedt och Robert Jansson för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Maria Wideroth föreslås omväljas som styrelsens ordförande. 

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.kakelmax.se. 

Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Vidare föreslås omval av MAZARS AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. MAZARS AB har meddelat att för det fall MAZARS AB utses till revisor för bolaget kommer Anders O. Persson att utses till huvudansvarig 
revisor.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 3 038 818 aktier. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

HANDLINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag under punkt 12 ovan samt övriga 
handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med den 1 maj 2024. Nämnda handlingar kommer kostnadsfritt att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets hemsida www.kakelmax.se.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även 
koncernredovisningen samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur Kakel Max AB behandlar dina personuppgifter hänvisas till den 
integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: 
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
* * * * * *
Stockholm i april 2024
Kakel Max AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information lämnas av:

Ulf Ribbenstedt, VD, +46(0)769411163, [email protected]

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, [email protected]

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se eller www.kakeldesign.se

Carnegie Investment Bank AB är bolagets Certified Adviser.

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av bland annat av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna, Årsta, Västerås och Värmdö. Under 2022 omsatte Kakel Max cirka 176 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.


Om Kakel Max

Webbplats
www.kakelmax.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Kakel Max via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAKEL ISIN-kod SE0009921075 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Ulf Ribbenstedt VD [email protected] 076 941 1163