Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma den 18 oktober 2022 i Halmslätten Fastighets AB (publ) Extra bolagsstämma i Halmslätten Fastighets AB (publ) ägde rum den 18 oktober 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. I samtliga föreslagna äre...
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA HALMSLÄTTEN FASTIGHETS AB (PUBL) I LIKVIDATION Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ), org.nr 559175-1309 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 oktober 2022. Stämman kommer att genomföras v...
Halmslätten Fastighets AB har trätt i likvidation och avnoteras från Spotlight den 31 augusti 2022 Halmslätten Fastighets AB ("Halmslätten") har trätt i frivillig likvidation och advokaten Sten Gejrot har utsetts till likvidator av Bolagsverket. Halmslätten har i samband därme...
Halmslätten Fastighets AB (publ) delårsrapport januari - mars 2022 Perioden januari - mars 2022 • Hyresintäkterna uppgick till 16 232 (15 691) tkr • Driftnettot uppgick till 15 174 (13 638) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 93,48...
INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I HALMSLÄTTEN FASTIGHETS AB (PUBL) MED ANLEDNING AV AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE Information till aktieägare i Halmslätten Fastighets AB (Publ) med anledning av automatiskt inlösenförfarande.  För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingeborg Magnusso...
Handelsdagar för inlösenaktier Inlösenaktierna i Halmslättens andra automatiska inlösenförfarande kommer att handlas den 2 juni - 4 augusti 2022. Ytterligare information om det första automatiska inlösenförfar...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Om Halmslätten

Webbplats
www.halmslatten.se

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]