Utfall i Free2moves nyemission

Vid styrelsemöte i Free2move Holding AB (publ) den 12 maj 2014 beslutades att genomföra en garanterad nyemission av units om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Utfallet är nu klart.

Nyemissionen avsåg högst 248 202 875 units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption till en kurs av 0,05 SEK per unit. Fyra gamla aktier berättigade till teckning av fem units. Teckning av units med och utan företrädesrätt löpte under perioden 14 maj till 2 juni 2014. 

Nyemissionen har avslutats. Totalt tecknades 200 999 995 units. Nyemissionen tecknades därmed till cirka 81 procent, varav aktuellt garantikonsortium bidrog med ca 36 procent.

Nyemissionen tillför Free2move AB totalt cirka 10 MSEK före emissionskostnader. 

Registrering av emissionen beräknas ske cirka en vecka efter det att fullständig teckningslikvid har erhållits. Efter registrering av nyemissionen, samt utbetalningar av garantiersättningar, delvis i form av kvittning mot nyutgivna units, kommer Free2move Holding AB:s aktiekapital att uppgå till 20 195 114,75 SEK fördelat på 403 902 295 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske. Teckningsoptionen kommer att listas parallellt med aktien snarast möjligt efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

VD Anders Johan Johanssons kommenterar: 

- Det är med tillfredsställelse som vi konstaterar att Free2move klarat av ännu ett steg mot att etablera sig som en trovärdig leverantör i Asien tack vare denna finansiering. En ny generation produkter kommer tack vare denna emission vara redo att lanseras redan denna höst och vi ser med tillförsikt fram emot att bolaget nu kan ta nya steg på en mycket stor global marknad.

 

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare vid transaktionens genomförande. Advokatfirman Delphi har bistått G&W vid transaktionens genomförande och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut.

Bolagets hemsida: http://www.free2move.se

12 juni 2014

Om Free2move

Free2move designar, tillverkar och säljer Bluetooth-moduler och RFID trådlösa sensorer för en professionell marknad. Bolaget är baserat i Halmstad och Kuala Lumpur, Malaysia och aktien är listad på Nordic NGM MTF.  


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703