Rättelse: Free2Move Holding AB -Delårsrapport Q3 2023

Resultat- och balansräkning i den bilagda kvartalsrapporten har rätttas.
Nettomsättningen för Q3 var cirka 43,2 MSEK (tidigare angivet 42,6 MSEK i den Finansiella rapporten) och den totala omsättningen för samma period var cirka 44,5 MSEK (tidigare angivet 43,9 MSEK). Totala kostnader var i Q3 -58,5 MSEK (tidigare angivet -59,4 MSEK). Rörelseresultatet för perioden blev -14,0 (tidigare angivet -15,5 MSEK). Balansomslutningen per sista september är 46,9 MSEK (ändrat från 45,4 MSEK). Förtydliganden i enlighet med de uppdaterade siffrorna har gjorts i texten nedan.

 

---

 • Nettomsättningen för Q3 var cirka 43,2 MSEK jämfört med cirka 25,6 MSEK under samma period 2022
 • Orderstocken uppgår till cirka 27,2 MSEK jämfört med cirka 32,6 MSEK vid utgången av 2022
 • 67 miljoner kWh sparade åt kunderna
 • Fler än 750 fastigheter uppkopplade med 2Connect

Tredje kvartalet: 1 juli- 30 september

 

Juli - Sep 2023

Juli - Sep 2022

Nettoomsättning (MSEK)

13,4

10,8

Rörelseresultat (MSEK)

-6,6

-4,6

Resultat (MSEK)

-7,4

-4,7

Kassaflöde löpande verksamhet (MSEK)

-1,8

-4,3

 

Tre kvartal 3  1 jan- 30 september

 

Jan - Sep 2023

Jan - Sep 2022

Nettoomsättning (MSEK)

43,2

25,6

Rörelseresultat (MSEK)

-14,0

-11,7

Resultat (MSEK)

-15,9

-11,8

Kassaflöde löpande verksamhet (MSEK)

-6,9

-10,8


Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 105 945 646

Vinst/förlust januari - september efter skatt per aktie -0,15 kr (- 0,24 kr)

Vinst/förlust juli - september efter skatt per aktie -0,07 kr (- 0,10 kr)

Total omsättning t om Q3                                              44 505 TSEK
Orderstock totalt vid periodens slut                              27 225 TSEK
Sparade kWh hos kunder                                                  67 000 000

Orderstock: Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt  och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang.

VD-kommentar Q3 - 2023

Digital hållbar och vinnande strategi

Free2Move Holdings strategi, på kort och lång sikt, är att kontinuerligt öka den installerade basen av kunders uppkopplade objekt på en Fastighet, kan t.ex. vara byggnader, kraftstationer, laddningsstolpar, solceller, batterilösningar etc. till den digitala plattform 2Connect. Väl uppkopplade till plattformen optimerar och kostnadsreducerar 2Connect, som är baserad på AI och "Machine learning" teknologi, kundernas driftsnetto för de upp-kopplade objekten. Intäkter genereras, generellt sätt, till bolaget genom vinstdelning och en löpande abonnemangsaffär.

Free2Move strategi för att öka antal uppkopplade objekt åstadkoms genom:

 • Förvärv av relevanta bolag inom energi, bygg eller andra liknade industrier
 • Partnerskap med aktörer med en stor kundbas
 • White-label lösningar (läs "2Connect Inside")
 • Egna affärer direkt mot kund (både B2B och B2C)
 • Fokusera uppkopplade objekt inom kundsegmentet "Fastigheter".

Strategin vinner framgång och i dagsläget har Free2Move Holding t.ex.

 • Förvärvat bolagen Solortus och Sydvent.
 • Tillväxt sker med partners, exempelvis Checkwatt, SallyR Elbyrån, mfl
 • Antalet uppkopplade fastigheter den digitala plattformen 2Connect ökar positivt över tid och har under 2023 ökat till totalt 762.

Strategins framgångar ur ett kundperspektiv är t.ex:

 • Den genomsnittliga besparingen enbart på energi med hjälp av
  2Connect är 43%.
 • Koncernen har totalt sparat 67 miljoner kWh hos våra kunder.

Affärsmodell och uthållighet
Affärsmodellen baserar sig på en betalmodell för våra kunder som innebär en månatlig abonnemangsavgift med årslånga kontraktslängder. Vidare baserar sig affärsmodellen på strategin att på kort och lång sikt kontinuerligt växa den installerade basen av kunders uppkopplade objekt. Det kan även konstateras att uthållighet, kostnadseffektivitet, god marknad och säljstrategi över tid är nyckelområden som Free2Move kontinuerligt jobbar med och lägger stort fokus på.

Drivande faktorer
En starkt drivande faktor är att hållbarhet mer och mer blir en prioritet för såväl privatpersoner som företag. Vi gynnas alltså både av det allmänna kostnadsläget och av den snabba övergången till förnybara energikällor. Vi kombinerar teknik och mänsklig expertis för att effektivisera fastighetsdriften och minskar också kundernas beroende av olika leverantörer.

Unika faktorer
En unik styrka med bolagets digitala plattform 2Connect, jämfört med andra lösningar på marknaden, är att 2Connect även kan styra all typ utrustning i fastigheter oberoende av märke och leverantör - det betyder digital fastighetsförvaltning på riktigt. Free2Moves lösningar är dessutom "miljövänliga", då det går att koppla upp befintliga fastighetssystem, även om dessa är av äldre karaktär. Genom att förlänga livslängden på redan installerad utrustning görs en insats både för fastighetens ekonomi och miljöavtryck. Free2Move AB digitala plattform 2Connect möjliggör alltså för kunderna att samla och hantera alla system på ett ställe, generera arbetsorder, övervaka processer och ta fram rapporter för budgetering och affärsutveckling. Detta proaktiva tillvägagångssätt minimerar oväntade kostnader och upptäcker systembrister i tid.

Förvärv
Free2Move Holding har förvärvat två bolag, Solortus och Sydvent, för vars produkter 2Connect kopplas ihop och tillför en ökad kundnytta. Även om energiutvinning och ventilation är en stor del av en fastighetshets driftsekonomi, så bidrar 2Connect med så mycket mer för kunden.

Försäljningsframgångar
Under tre kvartal 2023 har Free2Movekoncernen uppnått betydande försäljningsframgångar och fortsatt sin positiva tillväxtresa. Företaget har fortsatt att stärka sin position som en ledande aktör inom digital förvaltning och förnybar energi och har framgångsrikt utökat sin närvaro. En viktig faktor bakom försäljningsframgångarna är koncernen breda utbud av innovativa fastighetslösningar. Genom att erbjuda en integrerad plattform, som omfattar komplett digital förvaltning av fastigheter i kombination med förnybar energi, har vi kunnat tillgodose varierande kundbehov och erbjuder flexibla alternativ för företag, offentlig sektor och privata fastighetsägare.

Siffror
Free2Move Holding AB är noterat på Nordic SME. Den totala omsättningen tom Q3 2023 var cirka 44,5 MSEK jämfört med den rapporterade omsättningen under perioden januari-september 2022, vilken uppgick till cirka 25,7 MSEK.

Rörelseresultatet tom Q3 var ca -14 MSEK (-11,7 MSEK 2022) en avgörande faktor är påverkan på den svenska kronans minskande värde gentemot andra valutor. En påverkan som beräknas till ca 2,6 MSEK. Personalkostnaderna har under motsvarande period relativt omsättningen sjunkit och är tom Q3 38% och var motsvarande period 2022 var 48%, vilket visar att organisationen är väl rustad att hantera den ökade omsättning. I september uppgick orderstocken till cirka 27,2 MSEK (20,4 MSEK 2022). Kassaflödet i den löpande verksamheten har förbättrats jämfört med föregående år.

Under perioden har resurser satts in för att minska en ökande orderstock och den ligger nu på rimlig nivå. Free2Move Holding genomförde en företrädesemission om cirka 11,6 MSEK för att ytterligare kapitalisera bolaget. 

Leif Syrstad
Koncernchef och VD Free2Move Holding AB

Börsplats
Bolagets aktie (ticker: F2M) handlas på NGM Nordic SME sedan 12 mars 2007. 

Anställda
Per den 30 september 2023 hade koncernen 35 anställda i Sverige samt 4 anställda i Malaysia.

Granskning
Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen:
Bokslutskommunikén den 15 februari 2024.

Hemsida
Hemsida: https://free2move.se/
Investor Relations: https://investor.free2move.se/

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. Delårsrapporten följer IAS 34. Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Koncernens redovisningsprinciper och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2022.

Koncernredovisningen redovisas i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental (TSEK) om inget annat anges och har upprättats enligt antagandet om fortlevnad (going-concern). Avrundningar till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Koncernen delar inte upp verksamheten i olika segment utan ser hela koncernens verksamhet som ett segment. 

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2023, klockan 14:00

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703