REG

Kommuniké från extrastämma i Free2move Holding AB (publ) den 22 december 2020

Free2move Holding AB (publ) ("Bolaget") höll under tisdagen den 22 december 2020 en extra bolagsstämma ("Extrastämman") i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

För att öka utrymmet att emittera nya aktier i Bolaget har Extrastämman fattat beslut om ändring av Bolagets bolagsordning. Ändringar som beslutats enligt styrelsens förslag till Extrastämman är följande:

Gammal lydelse:

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor.

Ny lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 900 000 och högst 39 600 000 kronor.

Gammal lydelse:
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 2 800 000 och högst 11 200 000.

Ny lydelse:
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 10 600 000 och högst 42 400 000.

Beslut om riktad kvittningsemission

Extrastämman beslutade om riktad kvittningsemission om högst 399 301 aktier, till en teckningskurs om 1,4375 kronor, till styrelseledamöter som inte erhållit de styrelsearvoden som beslutats på årsstämmorna 2018, 2019 och 2020 till ett sammanlagt belopp om 574 000 kronor.

De teckningsberättigade är således Didrik Hamilton (141 217 aktier), Andreas Lundmark (24 347 aktier), Sture Persson (60 869 aktier), Peter Öberg (97 391 aktier), Göran Brandt (36 521 aktier) och Marie Louise Gefwert (38 956 aktier).

Vidare beslutade Extrastämman att kvitta den fordran avseende konsultarvode som Strategisk Företagsledning AB, ett till Bolagets VD Leif Syrstad helägt bolag, har på Bolaget. Fordran uppgår till 1 800 000 kronor och Extrastämman beslutade att den ska kvittas mot högst 1 252 173 nya aktier i Bolaget till en kurs om 1,4375 kronor.

Beslut om bemyndigande

Slutligen beslutade Extrastämman att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till teckning av aktier än vad som tillåts enligt bolagsordningens gränser emitteras.

Beviljad dispens från budplikt

Styrelsen vill åter informera att Aktiemarknadsnämnden medgav den 22 november 2020 Didrik Hamilton och Soffloch Advice AB dispens från den budplikt som först skulle uppkomma när Soffloch Advice AB tecknade samtliga aktier i kvittningsemissionen den 24 november 2020.

Efter Extrastämmans beslut äger Didrik Hamilton och Soffloch Advice AB (tillsammans "Aktieägaren") 5 379 060 aktier i Bolaget, vilket motsvarar 43,88% av samtliga aktier i Bolaget. Med anledning av att Aktieägarens ägande i Bolaget efter Extrastämmans beslut har minskat sedan tidpunkten för Aktiemarknadsnämndens beviljande av dispens från budplikt den 22 november 2020, har Aktieägaren inte behövt ansöka om dispens på nytt och budplikt har inte uppkommit.

_____________

Stockholm den 22 december 2020
Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2move
Free2move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703