REGMAR

Kommuniké från extra bolagsstämma i Free2Move Holding AB (publ) den 2 februari 2023

Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157 ("Bolaget"), höll under torsdagen den 2 februari 2023 en extra bolagsstämma ("Extrastämman") varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Till följd av att styrelsen lämnat förslag om minskning av bolagets aktiekapital enligt 20 kap. 1 § p. 1-2 ABL samt nyemissioner enligt 13 kap. 1 § ABL har Extrastämman beslutat att bolagsordningens § 4 och § 5 ändras enligt följande.

Gammal lydelse:
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 36 300 000 och högst 145 200 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 38 800 000 och högst 155 200 000.

Ny lydelse:

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 kronor. 

§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

Beslut om minskning av aktiekapital för förlusttäckning

Extrastämman har beslutat att minska bolagets aktiekapital med 28 636 483 SEK för täckning av förlust. Förlust uppkommen under år 2022 om 12 400 000 SEK och förlust uppkommen under år 2021 om 16 236 483 SEK (total förlust om 28 636 483 SEK) täcks genom minskningen av aktiekapitalet.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra de nyemissioner som föreslås godkännas enligt punkterna 11 och 12 i dagordningen. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 18 912 265,509842 SEK fördelat på 50 805 814 aktier (före nyemissionen).

Beslut om minskning av aktiekapitalet till fritt eget kapital

Extrastämman har beslutat att minska bolagets aktiekapital med 8 751 102,709842 SEK för avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra de nyemissioner som föreslås godkännas enligt punkterna 11 och 12 i dagordningen. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 10 161 162,8 SEK fördelat på 50 805 814 aktier (före nyemissionen).

Beslut om nyemission med företrädesrätt

Extrastämman har beslutat om en emission av högst 101 611 628 aktier. Med ett kvotvärde om 0,2 SEK innebär detta att Bolagets aktiekapital genom emissionen kommer att öka med högst
20 322 325,6 SEK. Teckningskursen för en (1) aktie är 0,21 SEK.

Bolagets aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget den 9 februari 2023 ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Aktieägare kommer att för varje aktie de äger i bolaget på avstämningsdagen erhålla två teckningsrätter. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget.

Teckningstiden ska pågå från och med den 14 februari 2023 och till och med den 1 mars 2023. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning eller på teckningslista som hålls tillgänglig för aktieägaren. Styrelsen kan komma att medge kvittning i efterhand enligt 13 kap. 41 § ABL.

Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter samt med stöd av teckningsrätter på teckningslista, ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Extrastämman har beslutat om en emission av högst 23 809 524 aktier. Med ett kvotvärde om 0,2 SEK innebär detta att bolagets aktiekapital genom emissionen kommer att öka med högst 4 761 904,8 SEK.

Teckningskursen för en (1) aktie skall vara 0,21 SEK. Överkurs överförs till den fria överkursfonden.

Rätt till teckning sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen riktas till på förhand vidtalade investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa finansiering för investering i nya verksamheter samt att säkerställa rörelsekapital bl.a. för inköp av lager och insatsvaror för koncernbolagens leveranser till kunder. Därigenom är det styrelsens uppfattning att avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är till gagn även för de befintliga ägarna.

Teckningstiden ska pågå från och med den 14 februari 2023 till och med den 1 mars 2023. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning.

Likvid för de nyemitterade aktierna skall erläggas fem (5) bankdagar efter att avräkningsnota har skickats ut. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för betalning.

Beslut om fondemission

Extrastämman har beslutat om en fondemission, genom vilken bolagets aktiekapital ökas med
8 750 000 SEK. Överföring skall ske från fritt eget kapital till aktiekapitalet med 8 750 000 SEK. Inga nya aktier ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Beslutet är villkorat av att aktiekapitalet efter nyemissionen inte når upp till det belopp som aktiekapitalet uppgick till efter beslutet om minskning av bolagets aktiekapital för förlusttäckning.

Stockholm den 2 februari 2023
Free2Move Holding AB (publ)
Styrelsen 

För vidare information vänligen kontakta:

Leif Syrstad, VD Free2Move Holding AB
E-mail: [email protected]
Tel.nr: 0708 660 703

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2023, klockan 16.50

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703