Kommuniké från extra bolagsstämma i Free2Move

Tid 27 oktober 2015 kl. 09.00
Plats Bergh & Co Advokatbyrå, Jungfrugatan 6, 114 44 Stockholm.

FRAMLÄGGANDE AV KONTROLLBALANSRÄKNING SAMT AV REVISORS YTTRANDE ÖVER KONTROLLBALANSRÄKNINGEN

Med anledning av att det funnits skäl att anta att Bolagets egna kapital understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet har styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen upprättat och låtit Bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning.

Kontrollbalansräkningen, upprättad den 31 augusti 2015, utvisade att Bolagets egna kapital understeg det registrerade aktiekapitalet den 31 augusti 2015. Kontrollbalansräkningen samt revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen framlades för stämman.

Stämman konstaterade att kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen framlagts i behörig ordning.

Det konstaterades att styrelsen lämnat ett primärt förslag om att stämman ska besluta att driva Bolagets verksamhet vidare. Konstaterades vidare att styrelsen, i enlighet med dess skyldigheter i 25 kap. aktiebolagslagen, även lämnat ett sekundärt förslag om att stämman ska besluta att Bolaget ska gå i likvidation. Båda förslagen har tillhandahållits via kallelsen.

Stämman konstaterade att Bolagets aktiekapital enligt kontrollbalansräkningen var förbrukat till mer än hälften den 31 augusti 2015.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag att Bolaget ej ska likvideras, och att Bolaget således ska fortsätta bedriva verksamheten. Det noterades att stämmans beslut om fortsatt drift av verksamheten fattades mot bakgrund av dels den nedsättning av aktiekapitalet som skett genom styrelsens försorg och som registrerats av Bolagsverket den 7 oktober 2015, dels en pågående nyemission i Bolaget. Det noterades vidare att en andra kontrollstämma ska hållas inom åtta månader.

Stockholm i oktober 2015

Free2Move Holding AB (publ.)

Styrelsen


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703