REG

Kommuniké från årsstämma i Free2move Holding AB (publ) den 6 maj 2021

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 6 maj 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.

Beslut om dispositioner
Vid årsstämman fastställdes att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Det noterades att styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Didrik Hamilton, Leif Syrstad, Peter Öberg och Sture Persson. Årsstämman nyvalde Henrik Sund. Didrik Hamilton omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisorer
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Styrelseledamot som har arbets- eller uppdragsavtal med bolaget uppbär inget arvode. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Revisor
Årsstämman valde Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2022. Det noterades att Andreas Nyberg utsetts som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av 1 052 632 Units bestående av 1 052 632 aktier och 1 052 632 teckningsoptioner (TO6). Samtliga Units tecknades av Strategisk Företagsledning Syrstad & Co Aktiebolag, vilket är ett av bolagets VD Leif Syrstad helägt bolag. Teckningskursen uppgick till 0,95 SEK per Unit och betalning skedde genom kvittning av fordran avseende konsultarvode. Förevarande emission skulle egentligen ha tagits som en företrädesemission genom styrelsebeslut den 22 januari 2021, men fick flyttas på grund av överteckning och att dåvarande bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier var för låga. Styrelsen tog beslut om denna emission efter att bolagsordningens gränser höjts och styrelsens beslut godkändes av årsstämman i efterhand eftersom beslutet då hade blivit en riktad emission till ledadande befattningshavare.

Beslut om antagande av ny bolagsordning
Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning där § 1 ändras så att ordet Firma ersätts av Företagsnamn.

Stockholm den 6 maj 2021
Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move
Free2Move är en kunskapspartner och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703