REG

Kommuniké från årsstämma i Free2Move Holding AB (publ) den 21 juni 2023

Free2move Holding AB (publ) höll under onsdagen den 21 juni 2023 årsstämma för verksamhetsåret 2022 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022. 

Beslut om dispositioner
Vid årsstämman fastställdes att årets förlust balanseras i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Didrik Hamilton, Leif Syrstad och Peter Öberg. Årsstämman beslutade om nyval som styrelseledamot av Klas Forsberg. Didrik Hamilton omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisorer
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Styrelseledamot som har arbets- eller uppdragsavtal med bolaget uppbär inget arvode. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Revisor
Årsstämman valde Mazars AB till bolagets revisor till och med årsstämman 2024. Det noterades att Samuel Bjälkemo utsetts som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Stockholm den 21 juni 2023
Free2Move Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected] 

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Free2move
Free2move är en kunskapspartner och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703