Kommuniké från årsstamma i Free2move Holding 2015-06-10

Årsstämma  hölls  i  företagets  lokaler  i  Stockholm.  Vid  stämman  beslutades  om  följande:

  • Att välja Advokat Jonas Bergh som stämmans ordförande.
  • Resultaträkning, balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
  • Att styrelsen förslag av årets resultat, -6.055.058 SEK, överförs i ny räkning godkändes.
  • Att ansvarsfrihet gavs till styrelsen förutom för styrelsens ordförande och VD.
  • Att till styrelse välja; Marie-Louise Gefwert (ordf.) nyval, Mats Köhlmark omval, Peter Mörsell nyval, Göran Brandt nyval och Magnus Ask nyval.
  • Enligt valberedningens förslag uppgår styrelsearvodet totalt till 420.000 SEK och fördelas; Ordf. 120.000 SEK och 75.000SEK vardera till övriga styrelseledamöter.
  • Att välja Jan Carlsson från Baker Tilly Halmstad som revisor. Arvode betalas efter godkänd räkning.
  • Att bolagets ska ha en valberedning som ska bestå utav fem ledamöter; styrelsens ordf., tre ledamöter utsedda av de tre största ägarna samt en person som tillgodoser de mindre aktieägarnas intressen.
  • Nytillrädande VD Anders Due-Boje informerade om bolagets strategiska inriktning.
  • Att inte bifalla styrelsens förslag om ändring av bolagsordning, reducering av aktiekapital och bemyndigande.

Stämmoprotokoll  kommer  att  göras  tillgängligt  på  företagets  hemsida.

Mer information
För ytterligare information, se www.free2move.se eller kontakta: Anders Due-Boje, VD Free2move Holding AB, +46 72 33 22 691, [email protected]

About Free2move Holding AB
Free2move Holding markets high performance low energy wireless technologies under two brand names: Free2move and SensMaster.

Free2move is a leader in Bluetooth® products characterised by long-range, simplicity and low cost integration. Free2move's embedded modules are easy to in-design for customers, allowing for cost effective solutions of their products. Free2move designs complete integrated solutions with defined interface for data and audio communication.

SensMaster specialises in end-user products for identification (RFID), security and wireless sensing. SensMaster's products are employed in industries such as air transportation, manufacturing, oil & gas; typically in applications for asset tracking, security, safety and environmental monitoring.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703