REG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB, org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma ("Extrastämman") fredagen den 12 juni 2020 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är att styrelsen låtit upprätta kontrollbalansräkning som utvisat att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och att styrelsen föreslagit att aktiekapitalet ska sänkas för att åtgärda att aktiekapitalet delvis är förbrukat.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Extrastämman ska

  • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per fredag den 5 juni 2020,
  • dels anmäla sin avsikt att delta i Extrastämman till Bolaget senast fredag den 5 juni 2020; per post: Free2move Holding AB (publ), Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm eller per e-post: [email protected].

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Extrastämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Extrastämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredag den 5 juni 2020 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Extrastämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till stämman medta fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.free2move.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 6 410 997 st. och det totala antalet röster uppgår till 6 410 997 st.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av Extrastämman
2. Val av ordförande vid Extrastämman (se nedan)
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om Extrastämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna (se nedan)
8. Beslut om bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare (se nedan)
9. Beslut om antagande av ny bolagsordning (se nedan)
10. Beslut om nedsättning av aktiekapital utan indragning av aktier (se nedan)
11. Övriga frågor
12. Extrastämmans avslutande

Punkt 2 - Val av ordförande vid Extrastämman

Valberedningen kommer att offentliggöra sitt förslag innan stämman.

Punkt 7 - Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna

Styrelsen har den 6 maj 2020 låtit upprätta kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) med Bolagets revisors yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets egna kapital, till en liten del, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen för Bolaget skyldig att kalla till bolagsstämma (första kontrollstämma).

Punkt 8 - Beslut om bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare

Om Bolagets eget kapital vid tiden för Extrastämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet ska Extrastämman pröva om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Styrelsen lämnar följande förslag:

Styrelsens primära förslag - fortsatt drift

Styrelsen föreslår att bedriva verksamheten vidare och vidtar följande åtgärder för att bolagets egna kapital kommer att återställas och uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen kommer att upprätta en ny kontrollbalansräkning som visar att det egna kapitalet är återställt.

Styrelsen föreslår att Extrastämman fattar beslut om om nedsättning av Bolagets aktiekapital vilket beskrivs närmare under dagordningens punkt 10 vilket kommer att återställa Bolagets eget kapital i sin helhet. Styrelsen är av uppfattningen att det är till aktieägarna och Bolagets bästa att Extrastämman beslutar om en fortsatt drift.

Beslutas enligt detta förslag kommer det att inom åtta månader kallas till en ny extra bolagsstämma (andra kontrollstämman) för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation. Inför denna stämma ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning som även denna ska granskas av Bolagets revisor. Om Bolagets egna kapital enligt denna kontrollbalansräkning inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsen sekundära förslag - likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen (2005:551) att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas Extrastämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att Extrastämman inte beslutar att Bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att Extrastämman beslutar att Bolaget skall gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag skulle vara om Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen som framläggs på Extrastämman. Skulle Extrastämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av Bolagets återstående (om några) tillgångar beräknas att ske under första kvartalet 2021 om inga oförutsedda händelser sker. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Punkt 9 - Beslut om antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra minskning av Bolagets aktiekapital föreslår styrelsen att Extrastämman fattar beslut om att ändra Bolagets bolagsordning § 4 gällande aktiekapital.

Gammal lydelse:

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 000 000 och högst 56 000 000 kronor.

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor.

Vidare föreslår styrelsen att lydelsen i bolagsordningens § 8 Kallelse, sista meningen, ska ändras så att bolagsstämma enbart ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

Gammal lydelse:

§ 8 Kallelse
Bolagsstämman kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Halmstad.

Ny lydelse:

§ 8 Kallelse
Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

Punkt 10 - Beslut om nedsättning av aktiekapital utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att Extrastämman beslutar om nedsättning av Bolagets aktiekapital för täckning av förlust. Aktiekapitalet ska sättas ner från 32 054 986 kronor till 6 000 000 kronor och ska ske utan indragning av aktier. Varje aktie kommer efter nedsättningen av Bolagets aktiekapital att ha ett kvotvärde på 0,94 kr (avrundat till två decimaler).

Detta beslut är villkorat av att ändring av Bolagets bolagsordning beslutas och registreras i enlighet med vad som anges i dagordningens punkt 9 ovan.

Majoritet

För gilltigt beslut i dagordningens punkter 9 och 10 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Fullständigt förslag till beslut och handlingar enligt punkt 7, 8, 9 och 10 samt övriga handlingar enligt 25 kap. 4 och 15 §§ aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida och hos Bolaget senast från och med den 29 maj 2020 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

Stockholm i maj 2020
Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen

-


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703