REG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma ("Extrastämman") torsdag den 25 mars 2021 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, c/o Convendum Nybrogatan 17 16, 114 39 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är att Bolaget ska besluta om antagande av ny bolagsordning samt bemyndigande.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i Extrastämman ska

 • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB onsdag den 17 mars 2021,
 • dels anmäla sin avsikt att delta i Extrastämman till Bolaget senast fredag den 19 mars 2021; per post: Free2move Holding AB (publ), Box 6019, 102 31 Stockholm eller per e-post: [email protected].

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Extrastämman.

Poströstning
Den tillfälliga lagstiftning som trädde ikraft den 15 april 2020 gör det möjligt för Bolagets styrelse att ordna poströstning. Detta innebär att aktieägare som inte vill delta på Extrastämman personligen kan poströsta. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjligheter för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman, och därmed bidra till att minska risken för spridning av coronaviruset. Regeringen har också från och med den 24 november ändrat förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar så att fler än åtta personer inte får delta i en sammankomst eller tillställning. Poströstsedel finns tillgänglig att ladda ner via www.free2move.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Röstsedeln måste vara Bolaget tillhanda senast den 24 mars 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Extrastämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken onsdag den 17 mars 2021 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Extrastämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till stämman medta fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.free2move.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 12 259 742 st. och det totala antalet röster uppgår till 12 259 742 st.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av Extrastämman
 2. Val av ordförande vid Extrastämman (se nedan)
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om Extrastämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om antagande av ny bolagsordning (se nedan)
 8. Beslut om bemyndigande (se nedan)
 9. Övriga frågor
 10. Extrastämmans avslutande

Punkt 2 - Val av ordförande vid Extrastämman
Valberedningen kommer att offentliggöra sitt förslag innan stämman.

Punkt 7 - Beslut om antagande av ny bolagsordning
För att öka utrymmet att emittera nya aktier i Bolagets föreslår styrelsen att Extrastämman fattar beslut om att ändra Bolagets bolagsordning § 4 gällande aktiekapital.

Gammal lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 900 000 och högst 39 600 000 kronor.

Ny lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 36 300 000 och högst 145 200 000 kronor.

Vidare föreslår styrelsen att lydelsen i bolagsordningens § 5 Antal aktier ska ändras.

Gammal lydelse:
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 10 600 000 och högst 42 400 000.

Ny lydelse:
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 38 800 000 och högst 155 200 000.

Denna beslutspunkt är villkorad av att emissionen beslutad av styrelsen den 22 januari 2021 med stöd av bemyndigande ("Företrädesemissionen") tillfullo registras hos Bolagsverket.

För gilltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid Extrastämman företrädda aktierna.

Punkt 8- Beslut om bemyndigande
Styrelsen föreslår Extrastämman att besluta om att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till teckning av aktier än vad som tillåts enligt den nya, om den antas enligt förslag i punkt 7 ovan, bolagsordningens gränser emitteras.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna och/eller teckningsoptionerna och/eller konvertibla skuldebreven till betalning vid förvärv av nya fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För gilltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Extrastämman företrädda aktierna.

Handlingar
Fullständigt förslag till beslut och handlingar enligt punkt 7 och 8 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida och hos Bolaget senast från och med den 11 mars 2021 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

_____________

Stockholm i februari 2021
Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move
Free2Move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.
För mer information: https://free2move.se/


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703