Kallelse till extra bolagsstämma i Free2Move Holding AB

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 januari 2013, kl 09.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Nybrogatan 6 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen onsdagen den 16 januari 2013, samt anmäla sig till stämman senast fredagen den 18 januari 2013 klockan 12.00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Free2Move Holding AB (publ), Sperlingsgatan 7, 302 48 Halmstad, per telefon 035-15 22 60, per fax 035-15 22 69, eller per e-post [email protected] Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Ombud ska kunna visa upp en skriftlig fullmakt som inte får vara äldre än ett år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktie-boken per onsdagen den 16 januari 2013 för att äga rätt att deltaga i stämman.

Ärenden

1.     Val av ordföranden vid stämman;
2.     Val av protokollförare;
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd;
4.     Godkännande av dagordning;
5.     Val av justeringsmän;
6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7.     Beslut om ändrad bolagsordning;
8.     Beslut om minskning av aktiekapitalet;
9.     Beslut om kvittningsemission;
10.     Beslut om ändrad bolagsordning;
11.     Styrelsens förslag om att genomföra en nyemission;
12.     Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare att teckna aktier i emissionen;
13.     Styrelsens förslag om försäljning av hela eller delar av dotterbolaget HIOD Sports AB;
14.     Övriga frågor.

Förslag till beslut

7.                        
För att möjliggöra en sänkning av aktiekapitalet förslår styrelsen att bolagsordningens § 4, Aktiekapital, ändras så att lydelsen blir: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor.

8.                          
Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital om 7 336 244 kronor skall nedsättas med 6 419 213,50 kronor till 917 030,50 kronor. Ändamålet med minskningen är förlust-täckning. Nedsättningen föreslås ske genom minskning av samtliga aktiers kvotvärde, från 0,40 kronor till 0,05 krona per aktie, utan återbetalning till aktieägarna.

9.                        
För att täcka underskott i Bolagets drift, har aktieägare lånat ut pengar till Bolaget. Inklusive ränta beräknas skulden uppgå till 3 509 000 kronor per den 31 december 2012. Till följd av Bolagets mycket ansträngda finansiella läge har de berörda aktieägarna erbjudit sig att kvitta sin fordran mot aktier i Free2Move Holding AB. Styrelsen föreslår därför att Bolaget genomför en kvittningsemission om 3 509 000 kronor. Emissionen föreslås omfatta högst 17 545 000 nya aktier som föreslås erbjudas till en teckningskurs om 0,20 kronor per aktie.

10.                        
För att möjliggöra ytterligare en nyemission föreslår styrelsen att bolagsordningens §4, Aktiekapital, ändras så att lydelsen blir: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 750 000 kronor och högst 15 000 000 kronor;

Vidare föreslår styrelsen att bolagsordningens §5, Antal aktier, ändras så att lydelsen blir: Antalet aktier ska vara lägst 75 000 000 och högst 300 000 000;

Avslutningsvis föreslår styrelsen att bolagsordningens §8, Kallelse, ändras så att lydelsen blir: Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom kungörelse i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

11.                        
För att stärka Bolagets finansiella ställning föreslår styrelsen att Bolaget, i tillägg till den tidigare föreslagna nämnda kvittningsemissionen, genomför en nyemission om högst 4 126 637,25 kronor med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Emissionen föreslås utformas så att två befintliga aktier i Free2Move Holding AB skall berättiga till teckning av nio nya aktier. För varje, per avstämningsdagen den 16 januari innehavd aktie, erhålls nio teckningsrätter. Två teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie. Emissionen föreslås omfatta maximalt 82 532 750 nya aktier som föreslås erbjudas till en teckningskurs om 0,05 öre per aktie.

Ett konsortium av aktieägare och externa investerare har, utan annan kostnad för Bolaget än ränta för den del av det garanterade beloppet som inbetalts till Bolaget, för den tid som detsamma disponeras, avlagt teckningsåtaganden motsvarande 2 000 000 kronor för denna emission.

12.                        
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera till-fällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av samman-lagt 100 000 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget. 

13.                        
Då styrelsen i Free2Move Holding AB beslutat koncentrera Bolagets resurser på vidareförädling av den kassaflödespositiva verksamheten i Free2Move AB, föreslår styrelsen att Free2move Holding AB avyttrar hela eller delar av dotter- och utveck-lingsbolaget HIOD Sports AB, som för sin utveckling kräver löpande tillskott av kapital. Anställningskontrakten för den personal som arbetar med HIODs utveckling kommer i sådant fall att överföras till HIOD Sports AB, vilket minskar de fasta kostnaderna i Free2Move AB och förbättrar förutsättningarna för en lönsam verksamhet.  Avyttring-en föreslås ske till HIOD Sports VD Pelle Wiberg och vice VD Peter Martinsson, detta till följd av att dessa, som startat och känner verksamheten i HIOD Sports, bedöms ha störst förutsättningar att skapa ett värde i Free2Moves eventuellt återstående ägarandel i HIOD Sports.

Halmstad i december 2012

Free2Move Holding AB (publ.)

Styrelsen


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703