Kallelse till extra bolagsstämma i Free2Move Holding

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014, kl 10.00 på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen tisdagen den 22 april 2014, samt anmäla sig till stämman senast torsdagen den 24 april 2014.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Free2Move Holding AB (publ), Sperlingsgatan 7, 302 48 Halmstad, per telefon 035-15 22 60, per fax 035-15 22 69, eller per e-post [email protected]. Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per tisdagen den 22 april 2014 för att äga rätt att deltaga i stämman.

Ärenden
1. Val av ordföranden vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut m.m.

Punkt 7 Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen enligt följande

§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 750 000 och högst 39 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 195 000 000 och högst 780 000 000.

Punkt 8 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier och teckningsoptioner. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att betalning kan ske genom kvittning.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. För giltigt beslut enligt punkterna 7-8 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.free2move.se, senast från och med den 5 april 2014.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 198 562 300.

Halmstad i mars 2014
Free2Move Holding AB (publ.)
Styrelsen


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703