Kallelse till extra bolagsstämma Free2move

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 juli 2015, kl 10.00 på Free2move Holdings kontor med adress Lilla Nygatan 20, Stockholm

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara upptagna i den av Euroclear förda aktieboken lördagen den 18 juli 2015, samt anmäla sig till stämman senast måndagen den 20 juli 2015.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Free2Move Holding AB (publ), Lilla Nygatan 20, 111 28 Stockholm, per telefon 035-15 22 60, per fax 035-15 22 69, eller per e-post [email protected].

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, antalet aktier som aktieägaren företräder samt adress och telefonnummer. Ombud ska kunna visa upp en skriftlig fullmakt som inte får vara äldre än ett år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per lördagen den 18 juli 2015 för att äga rätt att deltaga i stämman.

Ärenden

 1. Val av ordföranden vid stämman;
 2. Val av protokollförare;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av justeringsmän;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 8. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet.
 9. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
 10. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 11. Övriga frågor och stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Punkt 7

I syfte att möjliggöra minskning av aktiekapitalet och framtida anskaffning av kapital till bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra § 4 och § 5 enligt följande.

"§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 kr och högst 16 000 000 kr.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000."

Punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 16 796 001,8 kr för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen och tillstånd från Bolagsverket.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller apport.

Punkt 10

För att möjliggöra för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler enligt styrelsens förslag i punkt 9 ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra § 4 och § 5 enligt följande.

"§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kr och högst 24 000 000 kr.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000."

Bolagsordningsändringen ska vara villkorad av att styrelsen beslutar om nyemission med stöd av bemyndigandet i punkt 9 ovan med ett sådant antal nya aktier som inte ryms inom gränserna i den under punkt 7 ändrade bolagsordningen

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under punkterna 7-10 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.free2move.se, senast från och med den 10 juli 2015.

Stockholm i juni 2015

Free2Move Holding AB (publ.)

Styrelsen


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703