KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 24 maj 2018 klockan kl. 13.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska

 • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per fredagen den 18 maj 2018,
 • dels anmäla sin avsikt att delta i Årsstämman till Bolaget senast fredagen den 18 maj 2018; per post: Free2move Holding AB (publ), Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm eller per e-post: [email protected].

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier 

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 18 maj 2018 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till stämman medta fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.free2move.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 6 410 997 228 st. och det totala antalet röster uppgår till 6 410 997 228 st.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av Årsstämman
 2. Val av ordförande vid Årsstämman (se nedan)
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Frågestund
 10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2017
 11. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2017 (se nedan)
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2017
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman (se nedan)
 14. Beslut om arvode till styrelse och revisor (se nedan)
 15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor (se nedan)
 16. Sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning (se nedan)
 17. Övriga frågor
 18. Årsstämmans avslutande 

Punkt 2 - Val av ordförande vid Årsstämman

Valberedningen, bestående av Gunnar Ek (ordförande, samt företrädare för de mindre aktieägarna) Didrik Hamilton, Per-Anders Bendt, Micael Wikberg och Marie-Louise Gefwert (styrelsens ordförande) föreslår att styrelseordförande Marie-Louise Gefwert väljas till ordförande vid Årsstämman.

Punkt 11 - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2017

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att Bolagets vinst eller förlust balanseras i ny räkning.

Punkt 13 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas på årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska väljas.

Punkt 14 - Beslut om arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att oförändrat arvode ska utgå till styrelsen, vilket innebär ett arvode om totalt 325 000 kr, att fördelas med 120 000 kr till ordföranden och 75 000 kr till var och en av de externa ledamöterna. Ledamot som är engagerad i Bolaget uppbär inget arvode. Därutöver har extern ledamot rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till maximalt 1 300 kr per timme när ledamoten fakturerar Bolaget eller motsvarande totala belopp när ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättning för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2019 omval av de ordinarie styrelseledamöterna Marie-Louise Gefwert, Didrik Hamilton, Göran Brandt, Leif Syrstad och Peter Öberg. Marie-Louise Gefwert föreslås till styrelsens ordförande. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig själv välja ny ordförande.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2019 att till Bolagets revisor väljs Baker Tilly Halmstad, med Jan Carlsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen 

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar att sammanlägga aktier 1:1000, dvs. en ny aktie för varje 1000 gamla aktier, samt att antalet aktier som anges §5 i bolagsordningen ändras, så att antalet aktier ska vara lägst 2 800 000 och högst 11 200 000. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och hos Euroclear.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida och hos Bolaget senast från och med den 3 maj 2018 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i april 2018

Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703