REG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Free2Move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 klockan kl. 14 på Free2Move Holding AB, c/o Convendum, Nybrogatan 17 i Stockholm ("Årsstämman"). Information om de av Årsstämman fattade besluten offentliggörs kort efter Årsstämman.  

 Digital livesändning av Årsstämman

Bolaget kommer att föreslå Årsstämman att inledningsvis besluta om att det ska vara möjligt att följa Årsstämman via direktsänd webbsändning, för att möjliggöra för de aktieägare som inte kan delta fysiskt att ändå följa Årsstämman. För att sådant beslut ska vinna verkan måste beslutet biträdas av samtliga röster företrädda vid Årsstämman. Om Årsstämman röstar för beslutet ska webbsändningen nås via Bolagets webbsida. Lösenordet erhålls vid förfrågan ställd senast kl. 11.00 den 15 maj 2024 till [email protected]. Personer som följer Årsstämman via videolänk kommer inte att anses deltaga vid Årsstämman. Detta innebär att aktieägare inte kommer att ha möjlighet att interagera med Årsstämman eller deltaga i beslut vid Årsstämman via videolänk.

 Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska

 •  dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 7 maj 2024,
 •  dels anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till [email protected] senast torsdagen den 9 maj 2024.

I anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman.

 Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i Årsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.

Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 9 maj 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 9 maj 2024 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

 Ombud

 Aktieägare som önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman genom ombud ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till Årsstämman medta fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad som sägs ovan om anmälan om deltagande.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.free2move.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

 Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 243 503 774 och det totala antalet röster uppgår till 243 503 774.

 Förslag till dagordning

 1.  Öppnande av Årsstämman
 2. Val av ordförande på Årsstämman (se nedan)
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Digital sändning av Årsstämman
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Val av en eller två justeringsmän
 7. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2023
 9. Verkställande direktörens anförande
 10. Frågestund
 11. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2023
 12. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2023 (se nedan)
 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för 2023
 14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman (se nedan)
 15. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (se nedan)
 16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor eller revisionsbolag (se nedan)
 17. Beslut om bemyndigande (se nedan)
 18. Övriga frågor
 19. Årsstämmans avslutande

 Punkt 2 - Val av ordförande vid Årsstämman

 Valberedningen föreslår att Jonas Bergh väljs till ordförande på Årsstämman.

 Punkt 12 - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2023

Styrelsen har föreslagit att Årsstämman beslutar om att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

 Punkt 14 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman

Valberedningen har föreslagit att Årsstämman beslutar om att styrelsen skall bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

 Punkt 15 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen har föreslagit att Årsstämman beslutar om att oförändrat arvode ska utgå till styrelsen, vilket innebär ett arvode uppgående till 120 000 kr till ordföranden och 75 000 kr till var och en av de externa ledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 16 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor

Valberedningen har föreslagit att Årsstämman beslutar om att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av följande ordinarie styrelseledamöter:

Didrik Hamilton, ordinarie styrelseledamot och ordförande

Leif Syrstad, ordinarie styrelseledamot

Peter Öberg, ordinarie styrelseledamot

Klas Forsberg, ordinarie styrelseledamot

Didrik Hamilton föreslås till styrelsens ordförande. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, föreslås att styrelsen inom sig själv ska välja ny ordförande.

Valberedningen har föreslagit att Årsstämman beslutar om att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till Bolagets revisor väljs Mazars AB, med Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor.

 Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigande till nyteckning av aktier

Styrelsen har föreslagit att Årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa Årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till teckning av aktier emitteras än vad som tillåts enligt bolagsordningens gränser.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna och/eller teckningsoptionerna och/eller konvertibla skuldebreven till betalning vid förvärv av rörelser eller fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger rörelser och/eller fastigheter eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Redovis­nings­handlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.free2move.se och hos Bolaget senast från och med den 24 april 2024 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna sänds, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid Årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

_____________

Stockholm i april 2024

Free2move Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad, VD Free2Move Holding AB
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703