REG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 7 maj 2020 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska

  • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per torsdagen den 30 april 2020,
  • dels anmäla sin avsikt att delta i Årsstämman till Bolaget senast torsdagen den 30 april 2020; per post: Free2move Holding AB (publ), Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm eller per e-post: [email protected].

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken torsdagen den 30 april 2020 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till stämman medta fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.free2move.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 6 410 997 st. och det totala antalet röster uppgår till 6 410 997 st.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av Årsstämman
2. Val av ordförande vid Årsstämman (se nedan)
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019
8. Verkställande direktörens anförande
9. Frågestund
10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2019
11. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2019 (se nedan)
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2019
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman (se nedan)
14. Beslut om arvode till styrelse och revisor (se nedan)
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor (se nedan)
16. Övriga frågor
17. Årsstämmans avslutande

Punkt 11 - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2019

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att Bolagets vinst eller förlust balanseras i ny räkning.

Punkt 2, Punkt 13, Punkt 14, Punkt 15

Valberedningen kommer att offentliggöra sitt förslag innan stämman.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida och hos Bolaget senast från och med den 17 april 2020 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i april 2020

Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen

Om Free2move
Free2move AB är ett operativt dotterbolag till på NGM Nordic SME det noterade bolaget Free2move Holding AB. Free2move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703