REG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Free2move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdag den 6 maj 2021 klockan kl. 13.00. Med anledning av coronaviruset ska Årsstämman hållas genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att aktieägare inte kommer att kunna delta fysiskt och att utövande av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar enligt vad som föreskrivs nedan. Information om de av Årsstämman fattade besluten offentliggörs den 6 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts. Bolaget avser även att erbjuda en direktsänd webbsändning av Årsstämman för de aktieägare som vill delta på detta sätt. Frågor kommer att kunna ställas och svar ges genom denna webbsändning. Deltagare som önskar följa Årsstämman digitalt ska anmäla sitt intresse för detta senast dagen innan Årsstämman.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska

 • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB onsdagen den 28 april 2021,
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken onsdagen den 28 april 2021 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 30 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid Årsstämman endast genom att rösta på förhand genom så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.free2move.se senast från och med den 22 april 2021. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till Årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021. Formuläret ska skickas via post till Free2move Holding AB (publ), Box 6019, 102 31 Stockholm eller per e-post "[email protected]". Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Ombud

De aktieägare som förhandsröstar genom ombud ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt (i original). Representanter för juridiska personer ska bifoga fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.free2move.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Samtliga handlingar måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 38 822 512 st och det totala antalet röster uppgår till 38 822 512 st.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av Årsstämman
 2. Val av ordförande vid Årsstämman (se nedan)
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän (se nedan)
 6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2020
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Frågestund
 10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2020
 11. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2020 (se nedan)
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2020
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman (se nedan)
 14. Beslut om arvode till styrelse och revisor (se nedan)
 15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor (se nedan)
 16. Beslut om bemyndigande (se nedan)
 17. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission (se nedan)
 18. Beslut om antagande av ny bolagsordning (se nedan)
 19. Övriga frågor
 20. Årsstämmans avslutande

Punkt 2 - Val av ordförande vid Årsstämman

Valberedningen föreslår att Jonas Bergh väljs till ordförande på Årsstämman.

Punkt 11 - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2020

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår Årsstämman att besluta om att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till teckning av aktier emitteras än vad som tillåts enligt bolagsordningens gränser.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna och/eller teckningsoptionerna och/eller konvertibla skuldebreven till betalning vid förvärv av rörelser eller fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger rörelser och/eller fastigheter eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 17 - Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsen har den 30 mars 2021 beslutat om riktad nyemission villkorad av Årsstämmans godkännande i efterhand ("Kvittningsemissionen"). Kvittningsemissionen omfattar högst 1 052 632 Units bestående av 1 052 632 aktier och 1 052 632 teckningsoptioner (TO6). Teckningskursen uppgår till 0,95 SEK per Unit och Bolagets aktiekapital kan härigenom komma att ökas med högst 985 149,735677 SEK. Senare, om samtliga teckningsoptioner nyttjas fullt ut, kan aktiekapitalet komma att utökas med ytterligare 492 574,867838 SEK.

Rätt att teckna Units i Kvittningsemissionen tillkommer Strategisk Företagsledning Syrstad & Co Aktiebolag, vilket är ett av Bolagets VD Leif Syrstad helägt bolag. Betalning om 1 000 000,40 SEK ska ske genom kvittning av fordran avseende konsultarvode.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 18 - Beslut om antagande av ny bolagsordning

Till följd av att lagen (2018:1653) om företagsnamn har ersatt den äldre firmalagen föreslås att bolagsordningens § 1 ändras så att ordet Firma ersätts av Företagsnamn.

Gammal lydelse:

§ 1 Firma

Bolagets firma är Free2Move Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

Ny lydelse:
§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Free2Move Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt punkt 5, 13-15, 17 och 18 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida och hos Bolaget senast från och med den 22 april 2021 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

Stockholm i april 2021
Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703