Kallelse årsstämma 2015

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 juni 2015, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Lilla Nygatan 20, Stockholm

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara upptagna i den av Euroclear förda aktieboken onsdagen den 3 juni 2015, samt anmäla sig till stämman senast fredagen den 5 juni 2015.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Free2Move Holding AB (publ), Lilla Nygatan 20, 111 28 Stockholm, per telefon 035-15 22 60, per fax 035-15 22 69, eller per e-post [email protected].

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, antalet aktier som aktieägaren företräder samt adress och telefonnummer. Ombud ska kunna visa upp en skriftlig fullmakt som inte får vara äldre än ett år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per onsdagen den 3 juni 2015 för att äga rätt att rösta på stämman.

Ärenden
1. Val av ordföranden vid stämman
2. Val av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD:s presentation
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut
   a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och revisor
12. F2M Strategisk plan 2015-2018
13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning.
14. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet.
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
16. Övriga frågor.

Förslag till beslut

Punkt 13
I syfte att möjliggöra minskning av aktiekapitalet och framtida anskaffning av kapital till bolaget föreslår styrelsen att bolagsordningen, § 4 och § 5 ändras enligt följande.

"§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 kr och högst 16 000 000 kr.

§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000."

Punkt 14
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 16 796 001,8 kr för täckning av förlust. Minskningen sker utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller apport.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under punkterna 13-15 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.free2move.se, senast från och med den 20 maj 2015.

Stockholm den 11 maj 2015

Free2Move Holding AB (publ.)
Styrelsen


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703