Information från ordinarie bolagsstämma i Free2move Holding

Protokoll fört vid årsstämma i Free2move Holding AB (publ.), org.nr 556705-0157, den 13 Maj 2013, kl 10.00 i Halmstad.

§1.       Öppnande av stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Bertil Josefsson.

§2.       Val av ordförande att leda stämman

Stämman beslutade att utse Bertil Josefsson att leda dagens stämma.

§3.        Val av sekreterare

Det beslutades att utse Anders J Johansson att såsom sekreterare föra dagens protokoll

§4.       Upprättande och godkännande av röstlängd

Sekreteraren upprättade förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster enligt Bilaga 1.

Stämman beslutade godkänna förteckningen över närvarande aktier som röstlängd.

§5.       Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning enligt Bilaga 2, vilken delats ut till samtliga närvarande och varit intagen i kallelsen till stämman.

§6.       Val av en eller två protokolljusterare

Stämman beslutade att till justeringsmän, förutom ordföranden, utse Magnus Karnsund och Per-Anders Bendt.

§7.       Prövning om stämman blivit behörigen kallad

Sedan det upplysts om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt varit tillgänglig på bolagets hemsida och att vid tidpunkt för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 10 April 2013, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§8.       Presentation av verkställande direktören

Verkställande direktören, Anders J Johansson, höll ett anförande om bolagets verksamhet.

§9.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 framlades, Bilaga 3.

Bolagets revisor Baker Tilly Halmstad, närvarade genom auktoriserade revisorn Jan Carlsson, som föredrog revisionsberättelsen.

§10.     Beslut

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition av bolagets förlust.

Stämman beslutade följande:

  1. Att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2012;
  2. Att disponera bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag innebärande att förlusten balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2012; samt
  3. Att inte bevilja styrelseledamöterna Bertil Josefsson, Rolf Rising, Peter Martinsson samt Per-Arne Wiberg ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012 samt att bevilja ledamöterna Mats Lindoff och Magnus Karnsund ansvarsfrihet. Vidare beslutades att ge verkställande direktören, Anders J Johansson ansvarsfrihet.

Eva Karnsund och Per-Anders Bendt, såsom ombud för P-A Bendt AB, röstade för icke-ansvarsfrihet för ovan nämnda personer. Per-Arne Wiberg erhöll ej heller ansvarsfrihet som Verkställande Direktör.

Det konstaterades att Magnus Karnsund och Mats Lindoff ej deltog i röstandet i de jävs situationer som förelåg.

Dan Silvander, ombud för Adeltre, samt Ulf Andersson, Aktiespararna valde att avstå från att rösta.  

§11.     Fastställande av arvode åt styrelse och verkställande direktör

Stämman beslutade att tills nästa års stämma kompensera styrelsens ledamöter med 100.000 kronor som kontant ersättning.

Vidare beslöt stämman att arvode till revisorn utgå enligt godkänd räkning. Det upplystes om att för 2012 års arbete har totalt fakturor om 231.000 kronor ställts ut av Baker Tilly Halmstad KB.

 

§12.     Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att för tiden fram intill slutet av nästa års stämma till ordinarie ledamöter omvälja Magnus Karnsund samt nyvälja Marie-Louise Gefwert, Mats Lindoff och Mats Köhlmark. Det beslutades också att såsom styrelsens ordförande välja Magnus Karnsund.

Stämman beslutade också om att för tiden fram intill slutet av nästa års stämma välja Baker Tilly Halmstad som företagets revisor.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Jan Carlsson skall vara hvudansvarig för revisionen.

 

§13.               Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare att teckna aktier i emissionen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera till-fällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av samman-lagt 100 000 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Ulf Andersson, Aktiespararna, reserverade sig mot beslut. Dan Silvander, Adeltre, reserverade sig mot beslut.

§14.               Övriga frågor

Det konstaterades att någon begäran från aktieägare om att få ett ärende behandlat vid stämman inte inkommit till bolaget varför övriga frågor att ta upp till behandling saknades.

 

§15.               Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703