Information från extra bolagsstämma

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Free2move Holding AB (publ.), org.nr 556705-0157, den 28 april 2014 kl 10.00, Lilla Nygatan 20, Stockholm.

§1 Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Magnus Karnsund, som hälsade alla närvarande aktieägare hjärtligt välkomna.

§2 Val av ordförande vid stämman
Valdes Magnus Karnsund till ordförande vid stämman.

§3 Val av protokollförare
Verkställande direktören, Anders Johan Johansson, utsågs till protokollförare.

§4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Närvaro och röstlängd fastställdes enligt bilaga.

§5 Godkännande av dagordning
Godkände stämman förslaget till dagordning enligt bilaga med smärre justeringar.

§6 Val av en eller två justeringsmän
Beslutades att utse Gunnar Ek, Aktiespararna, att jämte ordföranden justera protokollet från dagens extra bolagsstämma.

§7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Kallelse till stämman hade lagts ut på Bolagets hemsida den 27 mars och kungjorts i Post och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet, den 31 mars, det vill säga med 31 respektive 28 dagar innan stämman. Då kallelsen i och med det skett i enlighet med bolagsordningen, förklarades stämman vara utlyst i behörig ordning.

§8 Beslut om ändring av bolagsordning
Beslöts ändra bolagsordning § 4 och § 5 enligt styrelsens förslag

§ 4 Aktiekapitalet Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 750 000 och högst 39 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 195 000 000 och högst 780 000 000.

§9 Beslut om Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner
Stämman beslöt enhälligt att bifalla styrelsens förslag till bemyndigande om kvittnings- och kontantemission enligt bilagt förslag. Styrelsens ordförande informerade om att styrelsen avser att ta beslut om företrädesemission enligt bilagda tentativa villkor efter att bemyndigandet har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag bifogas protokollet.

§10 Övriga frågor
Inga andra frågor avhandlades

28 april 2014

För mer information: Kontakta VD Anders Johan Johansson [email protected]

About Free2Move
Free2move develops high-performing long-range energy efficient Bluetooth® modules. The modules are easy to in-design for customers allowing for cost effective solutions of their products. Free2move designs complete integrated solutions with defined interface for data and audio communication. Free2move is one of the leaders in technology for Bluetooth® products.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703