REGMAR

Free2Moves styrelse har beslutat om att genomföra en företrädesemission om cirka 15,2 MSEK villkorat av extra bolagsstämmas godkännande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Free2Move Holding AB ("Free2Move" eller "Bolaget") har idag den 25 augusti 2023 beslutat om att genomföra en nyemission om högst cirka 15,2 MSEK med företrädesrätt för Free2Moves aktieägare ("Företrädesemissionen") villkorat av extra bolagsstämmas godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras i närtid. Teckningskursen kommer att uppgå till 0,086 SEK vilket motsvarar det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) under perioden 9 augusti till och med 22 augusti 2023 minus cirka 59,0 procents rabatt. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget högst cirka 15,2 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 75,8 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Sammanfattning

 • Styrelsen i Free2Move har idag beslutat om Företrädesemissionen villkorat av godkännande från extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras i närtid.
 • Med anledning av emissionsbeslutet, i syfte att möjliggöra Företrädesemissionens storlek och emissionskurs, har styrelsen även beslutat att föreslå extra bolagsstämman att besluta om att ändra aktie- och aktiekapitalgränser i Bolagets bolagsordning samt att besluta om att minska Bolagets aktiekapital. Med minskningen kommer kvotvärdet för Bolagets aktier sjunka till 0,04 SEK.
 • Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning; öka förutsättningar för organiskt tillväxt och förvärv, vidareutveckla organisationen, rörelsekapital för nuvarande och framtida verksamhet, projektfinansiera delar av särskilt utvalda affärer och återbetalning av kortfristiga skulder.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Free2Move cirka 15,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader för Företrädesemissionen. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK, vilket innebär att Bolaget förväntas tillföras en nettolikvid om cirka 12,7 MSEK.
 • Den som på avstämningsdagen den 28 september 2023 är aktieägare i Free2Move har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen.
 • En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till fem (5) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Teckningskursen uppgår till 0,086 SEK per aktie vilket motsvarar det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) under perioden 9 augusti till och med 22 augusti 2023 minus cirka 59,0 procents rabatt.
 • Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 62,5 procent, men har möjlighet att ekonomiskt till viss del kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa från och med den 2 oktober 2023 till och med den 16 oktober 2023.
 • Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden uppgående till totalt cirka 3,0 MSEK, motsvarande cirka 19,8 procent av Företrädesemissionen.
 • Bolaget har ingått avtal om emissionsgarantier om sammanlagt cirka 8,5 MSEK, motsvarande cirka 56,0 procent av Företrädesemissionen.
 • Sammanlagt omfattas därmed cirka 11,5 MSEK, motsvarande cirka 75,8 procent, av Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas i det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 29 september 2023.

Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden
Free2Moves verksamhet har utvecklats starkt under de senaste två räkenskapsåren och fortsätter att öka omsättningen kraftigt under inledningen av 2023. Den tillväxt av orderstocken som Bolaget redovisade under årets två första kvartal fortsätter. Efterfrågan på solpaneler, produktion av egen förnybar energi, och möjligheten till digital övervakning och styrning vilket stoppar resursslöseri, är omfattande. Företrädesemissionen bedöms ge Free2Move ytterligare möjligheter att accelerera Bolaget tillväxt genom större projekt då Bolaget kan göra större inköp av väsentliga insatsvaror genom större likviditet. Free2Move ser såväl kortsiktigt som långsiktigt betydande möjligheter på marknaden och avser kapitalisera på dessa genom att dra nytta av synergierna mellan Free2Moves olika dotterbolag. Free2Move ser även, genom Företrädesemissionen, en möjlighet att erbjuda aktieägare, som av olika anledningar inte hade möjlighet att delta i den senaste företrädes-emissionen, som ägde rum under inledningen av 2023, en ytterligare möjlighet att teckna aktier. Samtidigt erbjuds nya investerare en möjlighet att teckna aktier i Free2Move vilket Bolaget bedömer har goda förutsättningar att öka intresset för Bolagets aktie och på så sätt skapa en mer likvid aktiehandel på sikt.

Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen, till att investera i produktion, forskning och utveckling, försäljning och marknadsföring, stärka Bolagets finansiella ställning samt generella aktiviteter i enlighet med nedan:

 • Öka förutsättningar för organisk tillväxt och förvärv
 • Vidareutveckla organisationen
 • Rörelsekapital för nuvarande och framtida verksamhet
 • Projektfinansiera delar av särskilt utvalda affärer
 • Återbetalning av kortfristiga skulder

Företrädesemissionen
Med anledning av emissionsbeslutet, i syfte att möjliggöra Företrädesemissionens storlek och emissionskurs, har styrelsen även beslutat att föreslå extra bolagsstämman att besluta om att ändra aktie- och aktiekapitalgränser i Bolagets bolagsordning samt att besluta om att minska Bolagets aktiekapital. Med minskningen kommer kvotvärdet för Bolagets aktier sjunka till 0,04 SEK. Förändringarna avseende Bolagets aktiekapital nedan är baserade på det nya föreslagna kvotvärdet om 0,04 SEK per aktie.

Bolagets styrelse har idag den 25 augusti 2023 beslutat att öka Bolagets aktiekapital från 4 237 825,84 SEK till 11 300 868,88 SEK genom nyemission av 176 576 076 aktier motsvarande ett värde om cirka 15,2 MSEK, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Den som på avstämningsdagen den 28 september 2023 är aktieägare i Free2Move har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till fem (5) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 0,086 SEK per aktie vilket motsvarar det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) under perioden 9 augusti till och med 22 augusti 2023 minus cirka 59,0 procents rabatt. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 62,5 procent, men har möjlighet att ekonomiskt till viss del kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet att få ekonomisk kompensation för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter. För att inte förlora värdet på teckningsrätterna måste innehavaren antingen utnyttja dessa för att teckna nya aktier inom teckningsperioden eller sälja de teckningsrätter som inte ska utnyttjas inom perioden för handel med teckningsrätter. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 2 oktober 2023 till och med den 16 oktober 2023.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 75,8 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, se mer nedan under "Teckningsåtaganden och emissionsgarantier i Företrädesemissionen". Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 15,2 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK (i huvudsak bestående av arvode till rådgivare, kostnad för praktisk hantering och ersättning för emissionsgarantier) i det fall Företrädesemissionen blir fulltecknad. För information angående användning av nettolikvid, se avsnitt "Bakgrund och motiv" ovan.

I det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier  som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garanter och då i förhållande till ställda garantiåtaganden.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och närmare information om nettolikvid, lämnade garantiåtaganden m.m. kommer att framgå av det informationsmemorandum som kommer offentliggöras av Bolaget före teckningsperiodens början.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier i Företrädesemissionen
De befintliga aktieägarna Didrik Hamilton (Styrelseordförande) och Leif Syrstad (VD) har via sina respektive bolag åtagit sig genom teckningsåtagande att teckna 2,0 MSEK respektive 1,0 MSEK i Företrädesemissionen. Därmed uppgår teckningsåtaganden till cirka 3,0 MSEK, eller cirka 19,8 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har ett antal nya investerare lämnat garantiåtaganden om cirka 8,5 MSEK, motsvarande cirka 56,0 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 75,8 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge. Ersättningen för emissionsgarantin uppgår antingen till 12,0 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning samt 3,0 procent av det garanterade beloppet i form av nya aktier i Bolaget, alternativt till 18,0 procent av det garanterade beloppet i form av nya aktier i Bolaget. Eventuella aktier emitterade till garanter som kompensation enligt ovan kommer att ske till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen genom en separat riktad nyemission.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

 • 26 september 2023: Sista handelsdag för Bolagets aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
 • 27 september 2023: Första handelsdag för Bolagets aktie exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
 • 28 september 2023: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
 • 29 september 2023: Offentliggörande av informationsmemorandum
 • 2 oktober - 11 oktober 2023: Handel med teckningsrätter på NGM Nordic SME
 • 2 oktober - 16 oktober 2023: Teckningsperiod i Företrädesemissionen
 • Omkring den 19 oktober 2023: Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
 • Omkring den 26 oktober 2023: Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket

Så som anges i rubriken är tidplanen indikativ och kan således komma att justeras om så krävs.

Utspädning till följd av Företrädesemissionen
Med anledning av emissionsbeslutet, i syfte att möjliggöra Företrädesemissionens storlek och emissionskurs, har styrelsen även beslutat att föreslå extra bolagsstämman att besluta om att ändra aktie- och aktiekapitalgränser i Bolagets bolagsordning samt att besluta om att minska Bolagets aktiekapital. Med minskningen kommer kvotvärdet för Bolagets aktier sjunka till 0,04 SEK. Förändringarna avseende Bolagets aktiekapital nedan är baserade på det nya föreslagna kvotvärdet om 0,04 SEK per aktie.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Free2Move att öka med 176 576 076, från 105 945 646 till 282 521 722, och aktiekapitalet öka med högst cirka 7 063 043,04 SEK, från cirka 4 237 825,84 SEK till 11 300 868,88 kr SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 62,5 procent (baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen).

I syfte att återställa aktiekapitalet, vilket är en förutsättning för att undvika tidsutdräkten förenad med kravet på tillstånd för minskning av aktiekapital, har bolagets styrelse föreslagit den extra bolagsstämman besluta om en fondemission varigenom fria medel återförs till aktiekapitalet. Med fondemissionen kommer aktiernas kvotvärde att öka igen.

Rådgivare
North Point Securities och Synch Advokat är finansiell respektive legal rådgivare till Free2Move i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023 kl. 14:00

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Leif Syrstad, Vd Free2Move Holding AB
tel: +46 708 660 703
e-post: [email protected] 

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Free2Move
Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet. Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Free2Move i någon jurisdiktion, varken från Free2Move eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas eller publiceras av Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. North Point Securities agerar för Free2Move i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. North Point Securities är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703