Free2move offentliggör villkor för planerad emission

Styrelsen för Free2move AB (publ) avser att besluta om genomförande av en nyemission om cirka 12 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen avses att genomföras inom ramen för det bemyndigande som framlades för beslut vid en extra bolagsstämma den 28 april 2014 enligt tidigare pressrelease.

Styrelsen för Free2move AB (publ) avser att besluta om genomförande av en nyemission om cirka 12 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen avses att genomföras inom ramen för det bemyndigande som framlades för beslut vid en extra bolagsstämma den 28 april 2014 enligt tidigare pressrelease.

Tentativa villkor

Emissionen är planerad att innefatta teckning av units i Free2move Holding AB (publ) med villkor att varje fyra gamla aktier ger innehavare rätt att teckna fem (5) units à 0,05 kr/unit. Varje unit avses innehålla en (1) ny aktie samt en (1) teckningsoption där två teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie à 0,06 kr/aktie. Teckningstiden för teckningsoptionen är planerad att till 1-30 september 2015. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med aktien.

Planerad avstämningsdag är den 9 maj 2014. Registrerade aktieägare på avstämningsdagen erhåller uniträtter med rätt att teckna i proportion till sina befintliga aktieinnehav. Större teckning än via befintliga teckningsrätter möjliggörs genom subsidiär teckning. Därutöver skall teckning utan företräde kunna ske. Ett övertilldelningsutrymme om ca 4 MSEK (ej garanterat) kan komma att beslutas vid eventuell överteckning av emissionen. Närmare detaljer om villkor och tidsplan kommer att presenteras efter att emissionsbeslut slutligt fattats av bolagets styrelse utifrån erhållet emissionsbemyndigande. Se vidare separat bilaga med tentativt erbjudande i korthet.

Emissionsgaranti

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna units i denna planerade nyemission upp till cirka 80 % av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 9,6 MSEK, förutsatt villkoren enligt ovan, för det fall att nyemissionen inte tecknas upp till denna nivå med och utan företrädesrätt. Av denna garanti täcks ca 4 MSEK av teckningsförbindelser.

För mer information
Kontakta Styrelseordföranden Magnus Karnsund, [email protected]

Halmstad 2014-04-28

For more information, please contact
CEO Anders J Johansson, [email protected]

About Free2Move
Free2move develops high-performing long-range energy efficient Bluetooth® modules. The modules are easy to in-design for customers allowing for cost effective solutions of their products. Free2move designs complete integrated solutions with defined interface for data and audio communication. Free2move is one of the leaders in technology for Bluetooth® products.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703