Free2Move Holding publicerar årsredovisning 2023

Free2Move Holding AB ("Free2Move" eller "Bolaget"), som är noterat på NGM Nordic SME, offentliggör härmed årsredovisning avseende 2023.

  • Omsättningen ökar med cirka 51,6 %
  • Orderstock på cirka 23 MSEK
  • Stora energibesparingar med omedelbar effekt för kunderna
  • Fler än 800 fastigheter uppkopplade med 2Connect

 

Free2Move Holding AB (publ) ("Free2Move" eller "Bolaget") offentliggör härmed

årsredovisning avseende 2023. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsida; https://investor.free2move.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/.

 

Helår: 1 januari - 31 december

  • Nettoomsättning MSEK 58,5 (38,6)
  • Rörelseresultat MSEK - 17,8 (-13,8)
  • Resultat MSEK - 19,3 (-14,9)
  • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -17,5 (- 15,9)

Antalet aktier vid rapportdatum: 243 503 774

Orderstock totalt vid periodens slut: MSEK 23,0

Orderstock: Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang

 

Påpekande av revisor ang likviditet och finansiell ställning

I revisionsberättelsen har Bolagets revisor uttalat sig om osäkerhetsfaktorer avseende antagande om fortsatt drift och pekar på framtida prognoser och uppskattningar om försäljning och finansiering. 

Styrelsens bedömning är att framtida prognoser visar att det finns likviditetsbrist och att arbetet med att konsolidera bolagen och kostnadseffektivisera driften vilket inletts är väsentliga åtgärder i att säkra den fortsatta långsiktiga utvecklingen. Vidare har factoring införts avseende särskilt lämpade situationer i avsikt att kortsiktigt förstärka likviditet. Aktieägartillskott har erhållits för att säkerställa egna kapitalet i dotterbolagen efter svag inledning på år 2024. Dock ser vi en fortsatt stark efterfrågan på förnybar energi, inte minst batterilagring samt ett ökat intresse för digital förvaltning och 2Connects digitala tjänster.

Försäljningsframgångar

Verksamhetsåret 2023 innebar fortsatt stor försäljningsökning och Koncernens omsättning blev 58,5 Mkr (38,6 Mkr 2022). Härtill har vi en orderstock per den 31 december till ett värde av 23 Mkr. Behovet och drivkraften för investering i smart och hållbar fastighetsförvaltning är nu högre än någonsin. Free2Moves Holdings lösning för driftoptimering ger stora energibesparingar med omedelbar effekt och våra lösningar för förnybar energi har fortsatt stor efterfrågan. En viktig faktor bakom försäljningsframgångarna och som nu bär frukt är den förändring som genomfördes för ett par år sedan från produktutveckling till försäljning av tjänster och innovativa fastighetslösningar med fastighetsbranschen som primär målgrupp. Genom att erbjuda en integrerad plattform, som omfattar komplett digital förvaltning av fastigheter i kombination med förnybar energi, har vi kunnat tillgodose kundbehov och erbjuder flexibla alternativ för företag, offentlig sektor och privata fastighetsägare.

Emission

Free2Move Holding genomförde under året Företrädesemissioner om 11,5 Mkr resp 11,6 Mkr i avsikt att ytterligare kapitalisera bolaget med målet att göra Free2Move Holding till en ledande aktör inom hållbar fastighetsförvaltning. Genomförda Emissioner svftade till att skapa ekonomiskt handlingsutrymme för att ytterligare effektivisera inköp av insatsvaror och strategiska komponenter. Det svaga utfallet har dock medfört att detta, i den ofta internationella handel som det är frågan om, inte varit möjligt Vidare fick det effekten att tidigare planer på förvärv avseende NSV-Nordens Solvärme AB inte fullföljdes. Balansräkningen stärktes men utfallet räckte inte för större åtgärder

Ekonomi

Free2Move Holding AB är noterat på Nordic SME. Den totala omsättningen under 2023 var 58,5 Mkr (38,6 Mkr 2022). Rörelseresultatet var ca -17,8 Mkr (-13,8 Mkr 2022) I detta är en väsentlig del extraordinära kostnader som påverkat resultatet negativt. En avgörande faktor är den svenska kronans minskande värde gentemot andra valutor. Våren 2023 var tillgång och efterfrågan på viktiga komponenter påverkad vilket till del resulterade i ökad leveransfördröjning och ökade prisnivåer vilket blev speciellt kännbart med en ökande orderstock och längre tid mellan tecknade avtal och leverans. De genomförda emissionerna medförde betydande emissionskostnader i en omfattning i stor kontrast till utfallet och det tillförda kapitalet. Av rörelseresultatets -17,8 Mkr har dessa omständigheter haft en påverkan som beräknas till ca 5,5 Mkr.

 Effektiviteten i organisationen har ökat och Personalkostnaderna har relativt omsättningen sjunkit under året till 39% jämfört med 47% 2022, vilket visar att organisationen är väl rustad att hantera den ökade omsättning. Per årsskiftet uppgick orderstocken till cirka 23 Mkr (32,4 Mkr 2022). Efter flera år av tillväxt, organisk och genom förvärv behöver bolaget nu konsolideras. vi ser också en fortsatt stark efterfrågan på förnybar energi, inte minst batterilagring och noterar intresset för digital förvaltning och 2Connects digitala tjänster.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.

 


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703