REGMAR

Free2Move Holding AB, som är noterat på NGM Nordic SME, kommenterar avgiven Q2-rapport

Då det har inkommit förfrågningar om bolagets Q2 rapport och pressmeddelande per 19 juli önskar vi göra följande förtydligande:

I delårsrapporten för januari - juni 2023 redovisades en nettoomsättning 29,7 MSEK samt en total omsättning på 30,6 MSEK (att jämföra med en total omsättning 30,5 MSEK som redovisades i det tidigare pressmeddelandet). Detta motsvarar en omsättningsökning om cirka 107 % procent jämfört med den rapporterade totala omsättningen (rörelsens totala intäkter) under perioden januari - juni 2022, vilken uppgick till cirka 14,7 MSEK. Justerar man de finansiella siffrorna och inkluderar Sydvent AB som Free2Move förvärvade efter 30 juni 2022, ökade bolagets omsättning med cirka 67 % under första halvåret 2023 jämfört med samma period under 2022.

Rörelsens totala intäkter januari - juni 2023 på 30,6 MSEK motsvarar mer än 3/4 av rörelsens totala intäkter för 2022 på 40,0 MSK. (i)  Orderstocken per 30 juni 2023 uppgick till 42,1 MSEK (att jämföra med 32,6 MSEK per 31 december 2022).

Den försvagning av den svenska kronan som har skett under våren har påverkat inköpskostnaderna för hela branschen. För koncernen har detta fått störst effekt i kvartal 2. Då högre inköpspriserna till följd av valutaförändringar inte kan påföras privatkunder har rörelseresultatet påverkats negativt. Framöver kommer detta förändras i positiv riktning då nettoomsättningsfördelningen mellan privatkunder och företagskunder kommer att utvecklas mot en högre andel företagskunder med förbättrade inköpsmodeller som följd.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2023 kl 17:45.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet. Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703