REGMAR

Free2Move Holding AB (publ) genomför fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Styrelsen för Free2Move Holding AB (publ) ("Free2Move" eller "Bolaget") har, baserat på bemyndigande från extra bolagsstämma ("Extra Bolagsstämma") den 22 december 2020, beslutat om en fullt garanterad nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av Units, att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader ("Nyemissionen"). Nettoemissionslikviden kommer främst att användas till strategiska förvärv för att öka kundnyttan samt stärka balansräkning och kassaflöde för befintlig verksamhet. Nyemissionen täcks via teckningsåtaganden uppgående till cirka 12,1 MSEK, där betalning av dessa teckningsförbindelser erläggs genom kvittning av fordringar på Bolaget, och ett garantikonsortium uppgående till cirka 13,1 MSEK, totalt cirka 25,2 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet. Bolaget har varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa belopp.

Free2Moves kärnkompetens och erbjudande är att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan. Bolagets kärnkompetens finns i den egenutvecklade IoT-plattformen 2Connect. Den skalbara lösningen innehåller tjänster och produkter som kopplas upp mot en fastighets befintliga installation. Via plattformen utförs övervakning och styrning av bland annat temperatur, fukt, koldioxid samt luftkvalitet.

Den av styrelsen beslutade Nyemissionen är baserad på bemyndigande från den Extra Bolagsstämman den 22 december 2020.

Beslutet innebär utgivande av Units, där en Unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4. För varje en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Varje sex (6) uniträtter ger härvid rätt att teckna tretton (13) Units till en kurs om 0,95 SEK/Unit. Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 ger rätt att under perioden 2 - 31 maj 2022 teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till en kurs om 1,35 SEK/aktie, motsvarande cirka 142 procent av den föreslagna emissionskursen. Nyemissionen uppgår till cirka 25,2 MSEK, därtill ett kompletterande utrymme för riktad emission med motsvarande villkor till strategiska investerare om cirka 5 MSEK, enbart att beslutas i händelse av stort intresse för erbjudandet. Teckningstiden planeras till den 3 februari - 17 februari 2021. Ett brygglån om maximalt cirka 5 MSEK kan komma att tas upp inför att emissionslikviden tillgängliggörs. Bolaget kommer, före emissionskostnader och exklusive eventuell kompletterande riktad emission, vid full teckning maximalt att erhålla en emissionslikvid om cirka 13,1 MSEK efter kvittningar mot fordran på Bolaget via lämnade teckningsförbindelser om cirka 12,1 MSEK.

Nettoemissionslikviden från Nyemissionen avses att fördelas ungefärligen som följer:

  • Möjlighet att genomföra strategiska förvärv - 50 %
  • Stärka balansräkning och kassaflöde för befintlig verksamhet - 50 %

Emissionslikviden från Nyemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, i kombination med nuvarande likvida medel vara tillräcklig för att säkra Bolagets affärsstrategi under kommande tolv månader med önskad utvecklingstakt. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare Units till samma villkor, upp till cirka 5 MSEK genom en kompletterande riktad emission.

Nyemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att för varje befintlig en (1) aktie erhålla en (1) uniträtt. Varje sex (6) uniträtter ger härvid rätt att teckna tretton (13) nya Units, var och en bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4.
  • Teckningskursen i Nyemissionen är 0,95 SEK per Unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 ger rätt att under perioden 2 - 31 maj 2022 teckna en (1) nyemitterad aktie i Free2Move till en kurs om 1,35 SEK/aktie, motsvarande cirka 142 procent av den fastställda emissionskursen.
  • Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget.
  • Nyemissionen är till 100 procent garanterad genom garanti- och teckningsförbindelser, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för beloppen.
  • Vid stort intresse kan Bolagets styrelse vid övertecknad emission komma att besluta om en kompletterande riktad emission av Units på motsvarande villkor, upp till cirka 5 MSEK.

Tidplan för Nyemissionen

28 januari 2021 - Sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till uniträtter

29 januari 2021 - Första dagen för handel i aktien exklusive rätt till uniträtter

1 februari 2021 - Avstämningsdag för rätt att teckna aktier med stöd av uniträtter

2 februari 2021 - Beräknad dag för offentliggörande av memorandum

3 februari - 17 februari 2021 - Teckningsperiod

3 februari - 15 februari 2021 - Handel i uniträtter

3 februari 2021 tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket - Handel i betalda tecknade Units (BTU)

22 februari 2021 - Beräknad dag för offentliggörande av utfallet

Villkor för Nyemissionen

Bolagets aktiekapital uppgår före Nyemissionen till 11 473 792,921707 SEK fördelat på 12 259 742 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,94 SEK (avrundat). Nyemissionen avser högst 26 562 770 nya aktier, samt 26 562 770 teckningsoptioner av serie TO4. Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 ger rätt att under perioden 2 - 31 maj 2022 teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till en kurs om 1,35 SEK/aktie. Bolagets aktiekapital kan härigenom komma att ökas med högst 24 859 880,608167 SEK. Senare, om samtliga teckningsoptioner nyttjas fullt ut, kan aktiekapitalet komma att utökas med ytterligare 12 429 940,3040835 SEK. Härutöver kommer styrelsen att ha möjlighet att vid överteckning av Nyemissionen emittera ytterligare Units genom en kompletterande riktad emission, vilket kan öka Nyemissionens belopp med upp till cirka 5 MSEK.

Garanti- och teckningsförbindelser

Nyemissionen är genom avtal med externa investerare, jämte inlämnade teckningsförbindelser, garanterad upp till ett belopp om cirka 25,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Nyemissionen. Betalning av dessa teckningsförbindelser erläggs genom kvittning av fordran på Bolaget. Garantiarvodet uppgår till 9 % (nio procent) av garanterat och tilldelat belopp vid val av kontant ersättning, alternativt 11 % (elva procent) av garanterat och tilldelat belopp vid val av ersättning i form av Units till samma villkor som i emissionen. Ingen ersättning utgår avseende inlämnade teckningsförbindelser. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det memorandum som i enlighet med den preliminära tidplanen beräknas offentliggöras inför teckningsperioden den 2 februari 2021. Den finansiella rådgivaren kommer att kvitta 33 procent av sitt arvode mot Units till samma villkor som i emissionen.

Utspädning

Exklusive ersättning till garanter och delar av arvode till finansiell rådgivare uppgår utspädningen i Nyemissionen uppgår till cirka 68,4 procent alternativt högst cirka 72,2 procent inklusive den kompletterande riktade emissionen, beräknat på nya aktier dividerat med utestående aktier efter Nyemissionen. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO4 nyttjas för teckning av nya aktier tillkommer en utspädning om cirka 25,5 procent alternativt högst cirka 26,5 procent i fall den kompletterande riktade emissionen genomförts, beräknat på nya aktier dividerat med befintliga aktier efter inlösenperioden.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Free2Move Holding AB i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Leif Syrstad, VD Free2Move Holding AB
Tel: +46 708 660 703
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg den 22 januari 2021 kl. 18:00

Om Free2Move

Free2Move är en kunskapsparter och IT-konsult inom PropTech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

Free2Move Holding AB (publ)
Box 6019
SE- 10231 Stockholm

Hemsida: www.free2move.se

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken Uniträtterna, betalade tecknade Units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703