Free2move Holding AB - Erbjudandet i korthet

Emission Företrädesemission av units om cirka 12 Mkr.
Villkor For varje (1) per avstämningsdagen den 9 maj 2014 innehavd aktie, erhalls en (1) uniträtt. Det krävs (4) uniträtter för att teckna fem (5) units. Harutöver erbjuds möjlighet for investerare att teckna units utan företrädesratt.
Unit Unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.
Övertilldelningsram En möjlig övertilldelning om upp till cirka 4 Mkr kan komma att beslutas i händelse av stort intresse.
Teckningskurs 0,05 SEK per unit
Teckningsoption (TO1) Varje tvåtal (2) teckningsoptioner innebär rätt att förvärva en (1) aktie för 0,06 SEK. Teckningstid 1 september 2015 - 30 september 2015. Teckningsoptionen listas parallellt med aktien och handlas under dess löptid.
Avstämningsdag 9 maj 2014
Teckningstid 14 maj - 2 juni 2014
Handel med uniträtter (UR) 14 maj - 28 maj 2014
Handel med BTU 14 maj 2014 fram till dess att nyemissionen registreras av Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juni 2014.
Antal aktier i erbjudandet Högst 248 202 875 st aktier
Teckningspost (vid teckn. u. företrade) Minsta teckningspost ar 50 000 units, vid teckning utan stod av teckningsrätter.
Antal aktier innan emissionen 198 562 300 st
ISIN-Kod SE0001907783
Handelsbeteckning F2MMTF

 

Emissionen kommer, förutsatt att den beslutas enligt ovan, att vara garanterad genom teckningsförbindelser och därtill av ett garantikonsortium som syndikerats av G&W Fondkommission upp till sammantaget ca 80% av hela det planerade erbjudandet.

Halmstad 2014-04-28

För mer information
Kontakta Styrelseordföranden Magnus Karnsund, [email protected]


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703