REGMAR

Free2Move Holding AB - Delårsrapport Q1 2024

  • Nettoomsättningen för kvartalet är ca 6,3 MSEK
  •  Orderstocken är ca 15,0 MSEK
  • Stora energibesparingar med omedelbar effekt för kunderna
  • Fler än 800 fastigheter uppkopplade med 2Connect 

Första Kvartalet: 1 januari - 31 mars

 

Jan-Mars 2024

Jan-Mars 2023

Nettoomsättning (MSEK)

6,3

14,0

Rörelseresultat (MSEK)

-8,5

-3,1

Resultat (MSEK)

-8,7

-3,8

Kassaflöde löpande verksamhet (MSEK)

-0,3

-2,6

 

Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 243 503 774

  • Vinst/förlustjanuari - mars efter skatt per aktie - 0,04kr(- 0,04 kr)

Orderstock: Värdet vid periodens slut av återstående intäkteri avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang.

Bolagets aktie (ticker: F2M) handlas på NGM Nordic SME sedan 12 mars 2007

Per den 31 mars 2024 hade koncernen 28 anställda i Sverige samt 4 anställda i Malaysia. Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.

Kommande rapporttillfälle är Q2 14 augusti 2024.

 

VD-kommentar 2024

Svag start - bättre kassaflöde
2024 inleddes med svaga veckor där koncernen inte kom upp i en normal produktionshastighet, bland annat pga. försvårande väderomständigheter men också efterdyningar av den negativa finansiella debatten och därmed investeringsviljan. Under mars gör Free2Move Holding i dotterbolagen ett starkare resultat och kassaflödet har förbättrats avsevärt i jämförelse med motsvarande period 2023 och närmar sig positiva siffror som framgår av sammanfattningen på föregående sida. Utfallet var bättre än den negativa mediebilden av marknaderna där Free2Move Holding är verksamt (förnybar energi, ventilation och proptech). Tack vare genomtänkta strategier och effektiva konsolideringsinsatser har Bolaget lyckats bibehålla en 
stark ställning trots en tuff marknadsmiljö. Med ledande varumärken som Solortus, Sydvent och plattformen 2Connect i frontlinjen, har vi framgångsrikt skiftat fokus från produktutveckling till att leverera innovativa tjänster inom fastighetssektorn, vilket fortsätter att locka en växande kundbas intresserad av hållbara och energieffektiva lösningar. 


Behovet och drivkraften för investering i smart och hållbar fastighetsförvaltning är nu högre än någonsin. Free2Moves Holdings lösning för driftoptimering ger stora energibesparingar med omedelbar effekt och våra lösningar för förnybar energi och energilagring har fortsatt stor efterfrågan.
Under hösten 2023 har omvärldsläget med ökade räntor, inflation och en allt svagare svensk krona bromsat investeringsviljan hos såväl privatpersoner som 
kommersiella fastighetsägare, lantbruk och företag som alla upplever ökade kostnader vilket bidrar till en viss fördröjning i affärsbeslut.

Trots externa ekonomiska utmaningar som lett till en nedgång, står vi stadigt i jämförelse med de mer dramatiska rapporterna. Vår satsning på abonnemang och tjänster, i synnerhet inom energilagring via våra stödtjänster 'Statera', har ökat med 38% jämfört med föregående år, med ett flertal utestående offerter som antyder en fortsatt positiv trend. Hanteringen av omvärldsförhållandena har också lett till positiva framsteg: Vår expansion i Danmark, och särskilt i Köpenhamn, har ökat med 59 %.

Försäljningsutveckling

Företaget har fortsatt att stärka sin position som en ledande aktör inom digital förvaltning och förnybar energi och har framgångsrikt utökat sin närvaro på marknaden. En viktig faktor bakom försäljningsframgångarna är koncernens breda utbud av innovativa fastighetslösningar. Genom att erbjuda en integrerad plattform, som omfattar komplett digital förvaltning av fastigheter i kombination med förnybar energi, har vi kunnat tillgodose kundbehov och erbjuder flexibla alternativ för företag, offentlig sektor och privata fastighetsägare.

Omsättning under första kvartalet                              6 327 TSEK

Orderstock projekt vid periodens slut                      15 000 TSEK

Orderstock abonnemang vid periodens slut                 440 TSEK

Orderstock totalt vid periodens slut                          15 440 TSEK

Leif Syrstad Koncernchef och VD Free2Move Holding A

 

Börsplats

Bolagets aktie (ticker: F2M) handlas på NGM Nordic SME sedan 12 mars 2007.

Anställda

Per den 31 december 2023 hade koncernen 35 anställda i Sverige samt 4 anställda i

Malaysia.

Granskning

Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen:

Kommande rapporttillfälle är Q2 14 augusti 2024.

Hemsida

Hemsida: https://free2move.se/

Investor Relations: https://investor.free2move.se/

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting

Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. Delårsrapporten följer IAS 34.

Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Koncernens

redovisningsprinciper och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade jämfört med

senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2022.

 

Koncernredovisningen redovisas i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental (TSEK)

om inget annat anges och har upprättats enligt antagandet om fortlevnad (going-concern).

Avrundningar till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras.

Belopp och siffror som anges inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period

föregående år. Koncernen delar inte upp verksamheten i olika segment utan ser hela

koncernens verksamhet som ett segment.

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom

nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024, klockan 08.30

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703