Extra bolagsstämma i Free2move Holding

Bolagsstämma hölls i företagets lokaler i Stockholm. Vid stämman beslutades om följande:

  • Att välja Advokat Jonas Bergh som stämmans ordförande.
  • Att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 kr och högst 16 000 000 kr och att antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.
  • Att minska aktiekapitalet med 16 796 001,8 kr för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier och förutsätter den ändring av bolagsordningen som nyss beslutats och tillstånd från Bolagsverket.
  • Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller apport.
  • Att för styrelsen möjliggöra beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler beslutas, villkorat ändra bolagsordningen § 4 och § 5, att aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 kr och högst 24 000 000 kr och att antalet aktier ska vara lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000.

Bolagsordningsändringen är villkorad av att styrelsen beslutar om nyemission med stöd av bemyndigandet ovan med ett sådant antal aktier som inte ryms inom gränserna i den ovan ändrade bolagsordningen.

Det antecknas att alla beslut fattats med enighet och därmed med erforderlig röstmajoritet. Det konstateras att det inte finns några övriga frågor. Ordföranden avslutar stämman.

Stämmoprotokoll kommer att göras tillgängligt på företagets hemsida.

27 juli 2015

Mer information

For ytterligare information, se www.free2move.se eller kontakta: Anders Due-Boje, VD Free2move Holding AB, +46 72 33 22 691, [email protected]

About Free2move Holding AB

Free2move Holding markets high performance low energy wireless technologies under two brand names: Free2move and SensMaster.

Free2move is a leader in Bluetooth® products characterised by long-range, simplicity and low cost integration. Free2move's embedded modules are easy to in-design for customers, allowing for cost effective solutions of their products. Free2move designs complete integrated solutions with defined interface for data and audio communication.

SensMaster specialises in end-user products for identification (RFID), security and wireless sensing. SensMaster's products are employed in industries such as air transportation, healthcare, manufacturing, oil & gas; typically in applications for asset tracking, security, safety and environmental monitoring.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703