Delårsrapport Q1-Q3 2016

  • Nettointäkterna under Q1-Q3 3,4 MSEK (3,8)
  • Periodens rörelseresultat -7,6 MSEK (-12,3)
  • Periodens resultat -6,3 MSEK (-11,1)
  • Orderstocken vid periodens slut ca 3,5 MSEK (1,0)
  • Disponibla likvida medel 1,6 MSEK
  • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 399 932 657 aktier
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,003 kr/aktie (-0,027)

Positiv utveckling av provinstallationer som nu övergår i kommersiell fas

Det förbättrade resultatet kommer sig av ökad försäljning under tredje kvartalet. Utfasning av tidigare produktsortiment inom bluetooth går enligt plan och vi har både levererat ut och byggt en bra orderstock inför årets sista kvartal. Nödvändiga nedskrivningar, ca SEK 700 000, på upparbetade kostnader bluetooth är gjorda i kvartalet.

Den orderstock vi har med oss in i fjärde kvartalet kommer att levereras och faktureras innan årets slut. En milstolpe då vi nu helt vänder blad och kan fokusera på bolagets framtid, IoT plattformen 2Connect, samtidigt som vi får en mer effektiv försörjningskedja i Sverige med positiv effekt på vårt kassaflöde.

Bolaget har stärkt sin marknadsposition genom bearbetning av nya potentiella kunder, där flera är ledande inom sitt respektive marknadssegment. Förutom fastighetsautomation ser vi ett ökat intresse för våra lösningar inom logistikhantering. Ett exempel är hantering av containers på land. Segmentet har flera stora aktörer där kostnadsbesparingar är uppenbara som resultat av effektivisering av logistikflöde.

De provinstallationer vi har haft gående i Sverige har genomförts med positivt resultat och övergår i ny fas hos kunderna. Diskussioner pågår om kommersialisering av 2Connect i kundernas produktionsmiljö. En av kunderna har efter framgångsrikt genomförd provinstallation och utvärdering beställt 2Connect systemet för kommersiell installation. Installation och driftsättning är sedan ett par veckor genomförda med den helt nya generationen av hårdvara i 2Connect. Genom förbättrat inomhusklimat, i form av övervakning och reglering av temperatur samt koldioxidmätning, har kunden uttryckt intentionen att utöka med nya installationer i ett större antal fastigheter över en 24-månadersperiod. Under tredje kvartalet har bolaget även ingått partnerskap och utbildat ett installationsföretag, inom el/tele/data, på systemplattformen 2Connect. Detta gör vi för att snabbt och effektivt komma igång med driftsättning hos våra kunder. Provinstallationen vid internationella flygplatsen Kuala Lumpor Malaysia har även den genomförts och motsvarat kundens utvärderingskriterier. Vår teknik visar sig fungera bra i en sådan förhållandevis stökig miljö. Projektet har hittills inte gått vidare i kommersiell fas då vi väntar på kundens budgetbeslut.

Ytterligare sensorer med multipla funktioner har utvecklats och håller på att certifieras enligt nya CE-direktiv. Förutom tidigare funktioner som temperatur, fukt, CO2 och rörelsemätning kommer vi framledes att kunna implementera exempelvis tryck, gaser, ljud och ljus. Allt i en industrianpassad design med ett ur kundens synvinkel attraktivt koncept där både flexibilitet och prestanda kombineras. Parallellt med sensorutvecklingen har vi även vidareutvecklat vår egen molntjänstbaserade 2Connect mjukvara för att möta kunders krav på lokal datahantering. Kunder kan nu välja att antingen använda molnet eller köra 2Connect i vår Gateway med inbyggd webbserver.

Organisationen har förstärkts med teknisk kompetens både inom mjukvarudesign, systemarkitekt och teknisk support. Detta gör vi för att effektivt genomföra våra kundleveranser. Vi fortsätter att bygga kompetens och effektivitet i organisation.

Bolaget har under första kvartalet kapitaliserats för offensiv satsning inom produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Hitintills under året har vi genomfört omfattande produktutveckling, förstärkt inom försäljning och affärsutveckling liksom med teknisk kompetens. I föregående rapport aviserade bolaget om behov av ytterligare finansiering för att möjliggöra en fortsatt uppskalning av verksamheten för att säkra våra leveransåtaganden samtidigt som vi vidareutvecklar och breddar vårt kunderbjudande. Styrelsens uppfattning är att denna finansiering kommer att finnas säkerställd inom kort.

I och med att vår systemplattform 2Connect är certifierad, samt att vi breddat vårt erbjudande med fler sensorer och mjukvarulösningar har vi även aktivt fört dialog med samarbetspartners för att etablera 2Connect på en bredare världsmarknad. Vi bedömer att kombinationen ger skalfördelar och att vi på ett effektivt sätt kan nå volymförsäljning utan att bygga en för stor och kostsam egen organisation.

Bolaget följer lagd plan och vi har på relativt kort tid etablerat oss som en av de mer innovativa och tekniskt ledande IoT företagen inom smarta sensornätverk för fastighetsautomation och logistik. Att några av de större skandinaviska kunderna inom området tillsammans med mer globala partners bekräftat detta är naturligtvis extra positivt!

Med vänlig hälsning

Anders Due-Boje-VD

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: [email protected]

Om Free2move

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom industri - och fastighetsautomation. www.free2move.se


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703