REGMAR

Delårsrapport Q2 2023

Styrelsen för Free2Move Holding AB, som är noterat på NGM Nordic SME, har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för andra kvartalet 2023 till den 8 augusti 2023.

Nettoomsättningen för halvåret var cirka 29,7 MSEK jämfört med cirka 14,7 MSEK under samma period 2022

  • Orderstocken uppgår till cirka 42,1 MSEK jämfört med cirka 32,6 MSEK vid utgången av 2022
  • Stora energibesparingar med omedelbar effekt för kunderna

 

                                                                 April - Juni 2023              April- Juni 2022

Nettoomsättning (MSEK)                                  15,7                                   8,0

Rörelseresultat (MSEK)                                      -4,2                                 -3,2

Resultat (MSEK)                                                 -4,7                                 -3,2

Kassaflöde löpande verksamhet (MSEK)           -2,7                                 -3,3

                                                                 Jan - Juni 2023                 Jan- Juni 2022

Nettoomsättning (MSEK)                                   29,7                                14,7

Rörelseresultat (MSEK)                                      -7,4                                 -7,1

Resultat (MSEK)                                                 -8,5                                 -7,1

Kassaflöde löpande verksamhet (MSEK)           -5,1                                 -6,4

Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 105 945 646

Vinst/förlust april - juni efter skatt per aktie - 0,04 kr (- 0,07 kr)
Vinst/förlust jan - juni efter skatt per aktie - 0,11 kr (- 0,14 kr)

Omsättning under första kvartalet                                 30 397 TSEK
Orderstock totalt vid periodens slut                              42 153 TSEK

Orderstock: Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang.

VD kommentar Q2 - 2023

Free2Movekoncernen fortsätter sin positiva tillväxtresa

Under första halvåret 2023 har Free2Movekoncernen uppnått betydande försäljningsframgångar och fortsatt sin positiva tillväxtresa. Företaget har fortsatt att stärka sin position som en ledande aktör inom digital förvaltning och förnybar energi och har framgångsrikt utökat sin närvaro på flera marknader. Försäljningen har visat en stark tillväxttakt under hela perioden genom en betydande intäktsökning jämfört med samma period föregående år. Detta är ett tydligt bevis på att efterfrågan på Free2Moves tjänster och produkter fortsätter att växa och attrahera nya kunder.

Den totala omsättningen för första halvåret 2023 var cirka 29,7 MSEK. Detta motsvarar en omsättningsökning om cirka 102 % procent jämfört med den rapporterade omsättningen under perioden januari - juni 2022, vilken uppgick till cirka 14,7 MSEK. Justerar man de finansiella siffrorna och inkluderar Sydvent AB, som Free2Move Holding AB förvärvade efter 30 juni 2022, var den organiska tillväxten cirka 63 % under första halvåret 2023 jämfört med samma period under 2022.
Vi kan glädjande se att tillväxten fortsätter även efter perioden. Som framgick av det pressmeddelande som offentliggjordes i juli beräknas det sammanlagda ordervärdet enbart för de nya affärerna uppgå till cirka 45 MSEK över de kommande två åren (2024 och 2025). Sedan årsskiftet har orderstocken ökat med cirka 9,5 MSEK till cirka 42,1 MSEK i dagsläget.

Vi kan i perioden notera att TB 1 förbättrats jämfört med motsvarande period 2022 till följd av bland annat påbörjade program för bättre inköpsrutiner och lagerhållning. Därutöver har de organisatoriska grepp som tagits inneburit att personalkostnaderna har reducerats och är cirka 38,7 % av omsättningen Q2 2023 jämfört med cirka 50 % Q2 2022 (46,5 % helåret 2022).  Vi kan nu notera att vi i koncernen har bolag som visar positivt periodresultat, även om det ännu inte gäller alla operativa dotterbolag

En viktig faktor bakom försäljningsframgångarna är koncernens breda utbud av innovativa fastighetslösningar. Genom att erbjuda en integrerad plattform som omfattar komplett digital förvaltning av fastigheter i kombination med förnybar energi, har vi kunnat tillgodose varierande kundbehov och erbjuder flexibla alternativ för företag, offentlig sektor och privata fastighetsägare.

Leif Syrstad
Koncernchef och VD Free2Move Holding AB

                                            -----

Börsplats

Bolagets aktie (ticker: F2M) handlas på NGM Nordic SME sedan 12 mars 2007.

Anställda

Per den 30 juni 2023 hade koncernen 32 anställda i Sverige samt 4 anställda i Malaysia.

Granskning
Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Q3 2023 publiceras 16 november 2023.

Hemsida
Hemsida: https://free2move.se/
Investor Relations: https://investor.free2move.se/

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. Delårsrapporten följer IAS 34. Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Koncernens redovisningsprinciper och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2022.

Koncernredovisningen redovisas i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental (TSEK) om inget annat anges och har upprättats enligt antagandet om fortlevnad (going-concern). Avrundningar till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Koncernen delar inte upp verksamheten i olika segment utan ser hela koncernens verksamhet som ett segment.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2023, klockan 17.00

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad, VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703