REGMAR

Delårsrapport kvartal 2 2021

Andra Kvartalet: 1 april - 30 Juni

 • Nettoomsättning MSEK 0,3 (1,5)
 • Rörelseresultat MSEK -2,7 (-1,9)
 • Resultat MSEK -2,8 (-1,9)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -4,2 (-0,7)

Två kvartal: 1 Januari - 30 Juni

 • Nettoomsättning MSEK 0,6 (2,5)
 • Rörelseresultat MSEK -5,1 (-3,2)
 • Resultat MSEK -5,3 (-3,7)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -6,6 (-2,6)
 • Orderstock projekt vid periodens slut 403 TSEK
 • Orderstock abonnemang vid periodens slut 1 442 TSEK
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 44 776 096
 • Vinst/förlust januari - juni efter skatt per aktie -0,1173 kr (-0,5767 kr)

Orderstock Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang. Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer. Kommande rapporttillfälle är Q3-rapport 19 november 2021.

VD kommentar Q2 2021

Summerar vi perioden kan vi konstatera att Free2Move fortsätter att utvecklas på ett övertygande vis. Ett antal nya affärer och partnerskap har genomförts och nya fastigheter har blivit uppkopplade till vår plattform 2Connect. För att ytterligare stärka vår kvalitet och kompetensnivå har vi arbetat aktivt med intern utbildning under perioden. De förändringar som pandemin medfört kring hur vi, och många andra, arbetar kommer att få varaktiga konsekvenser. Färre fysiska möten kommer förändra fastighetsägarens behov av flexibla lokaler, mångsidig driftorganisation och därmed en anpassningsbar och öppen digital teknisk servicepart.

Vi ser det som avgörande att jobba aktivt med dessa frågor för att inte bara säkerställa kvalitet och vår relation till kunderna utan också för att lyfta den ytterligare.

Omsättningen har minskat första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år. I år ligger omsättningen jämnare spridd över halvåret medan det i omsättningen första halvåret förra året döljer sig ett större projekt, vilket gör att jämförelsen mellan halvåren haltar något.

Under kvartal 2 har som tidigare meddelats två affärer tecknats och installationer har påbörjats. Uppsala Pastorat (Svenska Kyrkan) med f.n. 30 fastigheter. Avtalets syfte är att digitalisera och optimera driften via plattformen 2Connect och dess tillhörande tjänster Vidare har Henriksborg HB ingått avtal om tjänsten Opti som innebär att Free2Move kopplar upp och digitaliserar samt effektiviserar en kontorsfastighet i Nacka.

Free2Move erbjuder tjänster till fastighetsägare och till de som utför fastighetsrelaterad service och förvaltning som en del i eget kunderbjudande. Free2Moves mål är att genom ökad kontroll stärka fastighetsägarens drift. Det färdigpaketerade lösningarna Free2Move möjliggör att Fastighetsägare och närliggande verksamhet kan bedrivas mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som fastighetsägaren får större insikt och därmed möjlighet att säkra sina tillgångar.

För att uppnå ett önskvärt driftnetto kräver det att alla faktorer som påverkar en fastighet samverkar. Likt ett ekosystem gäller det därmed att system, teknik och människor smidigt och effektivt opererar i symbios med varandra. Om de gör det minskas risken för att obehagliga överraskningar leder till överdrivna kostnader.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Free2Move har efter perioden slut tecknat LOI med ägaren till Solortus AB med avsikt att förvärva bolaget till 100%. Solortus AB är specialister på förnybar energi och genom detta förvärv stärker Free2Move sin kompetens, kundbas och erbjudande ytterligare.

Solortus grundades 2012 och har 10 anställda. Det senaste verksamhetsåret uppgick omsättningen till cirka 18 miljoner (2020). Bolaget är inriktade på förnybar energi genom solkraft, men även laddstolpar och styr- och reglerteknik för fastighetsägare.

Solortus är ett välrenommerat och välskött bolag med rätt ledning för att passa in i Free2Move familjen. Med Solortus får vi hög kompetens inom förnybar energi, styr- och reglerteknik samt laddstolpar och blir ett naturligt tillskott till övriga bolag i Free2Move familjen. Båda bolagens (Free2Move AB, Solortus) kunderbjudande baseras på att effektivisera driften för fastighetsägare. Tillsammans ges nu möjligheten att ytterligare stärka kunderbjudandet.

Strategisk inriktning

Digitalisering är ett effektivt och beprövat sätt att effektivisera affärsprocesser och snabba upp produktcykler så också inom fastighetsbranschen. Alla fastigheter förändras över tid och när det sker krävs det många typer av samarbeten och god planering for att utvecklingen ska ske sa effektivt som möjligt. For att kunna försörja fastigheten med rätt/tillräcklig ljus, kraft, varme och samtidigt ha kontroll på resurser via smart uppkoppling kravs det en välutvecklad och effektiv organisation och erbjudande. Genom att fortsätta göra kloka investeringar är vi väl förberedda på fastighetsbranschens alltmer ökade effektivitetsbehov vilket kan mötas med en ökad digitalisering.

Free2Move utvecklar just nu nästa generation av systemstöd för digital fastighetsförvaltning, som kommer att möta hela behovet inom en modern fastighetsförvaltning, i en alltmer digitaliserad värld. Kraven ökar på flexibilitet med komplexa lösningar med sammanlänkade tjänster och alternativa energikällor. Marknaden inom digital fastighetsdrift och förvaltning, växer kraftigt och Free2Move har en av marknadens bästa och mest flexibla lösningar.

Tillväxtstrategin och marknaden är tydlig där kraven för ökad hållbarhet och lägre energiuttag bara ökar. Här tar Free2Move rollen som en helhetsleverantör för att med plattformen 2Connect och med alternativa energikällor effektivisera fastighetssektorn. Detta görs utan komplexa projekt och investeringar med huvudfokus att optimera kundernas driftnetto.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2021 kl 08:30.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2move
Free2move är en kunskapspartner och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703