REGMAR

Free2Move Holding AB Delårsrapport kvartal 1 2021

Första Kvartalet: 1 Januari - 31 mars

  • Nettoomsättning MSEK 1,0 ( 1,6)
  • Rörelseresultat MSEK -2,4 ( -1,3)
  • Resultat MSEK -2,5 ( -1,5)
  • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -2,4 ( -1,9)
  • Orderstock vid periodens slut 135 TSEK
  • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 38 822 512
  • Vinst/förlust januari - mars efter skatt per aktie - 0,064 kr ( -0,239 kr)

Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.
Kommande rapporttillfälle är Q2-rapport i augusti 2021.

VD kommentar Q1 2021

Med en kort tillbakablick på 2020, präglades året av spridningen av covid-19 och dess negativa effekter på samhällen, ekonomier och finansiella marknader världen över. Free2Move agerade snabbt och beslutsamt för att skydda våra anställda, bolaget och våra kunder. För Free2Move tar införsäljning och beslutsprocesser längre tid, vilket vi också ser under 2021 första kvartal.

Free2Moves erbjudande om digitaliserad drift går från klarhet till klarhet för allt fler och ligger helt rätt i tiden. Det åtgärder och strategiska steg Free2Move tagit under 2020 har gett oss en stärkt position inför framtiden.

Free2Moves tjänsteerbjudande och lösningar passar in på en stor marknad där vi idag främst vänder oss mot Fastighetsbranschen och dess behov. Ett antal nya analyser utfördes med en kombination av olika fastighetsägare och fastighetstyper. Analysen är extra viktig då vårt erbjudande baseras på denna och är i många fall en förutsättning för att gå vidare till avtal. Under Q1 lanserades Free2Move en ny metod och avtal för analysfasen som skall säkerställa ett snabbare tempo samt öka "hitraten" av avtal.

Då Free2Move fortfarande är ett litet bolag är våra kundrelationer och redan ingångna avtal extra viktiga. Vi har därför satsat på kundrelationen och vidareutveckling av denna. Som ett resultat av det arbetet har det inneburit att vi i februari ingick ett ettårigt tekniskt supportavtal med MyEden AB rörande MyEden-systemet med molntjänst, webbapplikation och kontrollenhet för smart klimatstyrning av växthusför konsumentmarknaden som utvecklats av Free2Move.
Detta avtal är en direkt fortsättning på vår redan levererade lösning av smarta växthus och uterum.

Ett ytterligare bevis på goda relationer och högt värde i vår leverans är vår vidareutveckling av kunden Kronprinsesse Märthas Kirke. Under Q1 ingicks ett tilläggsavtal till den redan befintliga leveransen avseende digital förvaltning till kyrkan. I tilläggsaffären levereras b l a tillsyn och skötsel, SBA (systematiskt brandskyddsarbete), registerhållning för komponentavskrivning, men också att åtgärda larm som de tekniska systemen genererar och ansvar för support och skötsel av fastighetens accessystem. Samtliga dessa delar utförs i plattformen 2Connect

Gällande vårt samarbete med Toyota Sweden har pandemin kraftigt försenat montering/installation av laddstolpar och solceller för vår kund. Effekten av den förseningen har inneburit att Free2Moves affär inte kunnat påbörjats som planerat. Vi har därför i bästa samförstånd med Toyota Sweden konstaterat att förutsättningarna för avtalet har ändrats och därför förlängs heller inte avtalet då det löper ut i juni Free2Move fortsätter affären och aktiviteterna med de lokala Toyota Handlarna för uppkoppling av de fastighetstekniska produkterna. Fördelen med den lokala "Affären" är att den är snabbare, mer överskådlig och ekonomiskt fördelaktig för Free2move. Vi meddelade redan den 7 januari att Toyota handlaren "Bilhörnan i Sandviken AB" ingått ett treårigt avtal med Free2Move gällande driftoptimering av fastigheten. Tjänsten levereras i sin helhet med plattformen 2Connect och vår tjänstelösning OPTI.

En del i vår lösning är att automatisera och på så vis effektivisera våra åtgärder. Enkelt uttryckt vill vi skifta ut analoga utförandetimmar mot digitala sekunder. Att nå dit kräver djup kunskap och erfarenhet. För att påskynda effekten av vår lösning har därför det operativa dotterbolaget Free2Move AB och Sally R gemensamt undertecknat ett Partneravtal vilket publicerades den 15 februari 2021. Här säkerställer vi att med detta avtal påskynda automatiseringen på delar av Free2Moves servicelösning till kund. Detta stärker såväl effekten av vår lösning som de ekonomiska förutsättningarna i affären.

Emission

En nyemission vars teckningsperiod avslutades den 17 februari 2021 tecknades till cirka 120 procent. I ett första steg efter nyemissionen registreras 26 562 770 aktier, varav 14 909 466 aktier betalats kontant och 11 653 304 genom kvittning. Ordförande i Free2move Holding AB Didrik Hamilton kvittade privat och igenom Soffloch Advice AB 11 070 639 kr mot 11 653 304 aktier. Vid extrastämman i Free2move Holding AB den 25 mars 2021 ändrades bolagsordningen.
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 36 300 000 och högst 145 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 38 800 000 och högst 155 200 000.

Vi befinner oss i tillväxt och med kapitalet från den emission vi genomförde under perioden har vi stärkt balansräkningen. Tidigare långivare, styrelse och ledning, har också ökat sitt ägande då tidigare fordringar kvittats mot aktier i den genomförda emissionen. Vidare ger det oss förutsättningarna att bibehålla tillväxttakten under lång tid framöver samt möjlighet att genomföra strategiska förvärv

Med emissionslikviden ser vi nu fram emot att fortsätta arbetet som innebär att vi hjälper kunden med en nyckelfärdig lösning där vi tar ansvar för hela leveransen, vilket vi ser är unikt för proptech-bolag. Vi fortsätter att utmana en konservativ bransch och skapar verkligt kundvärde.

Framtid

Free2Move fortsätter med utvecklingen av den digitala plattformen 2Connect och drar ännu mer nytta av digital teknik för att leverera ökad effektivitet, tillförlitlighet och utökad säkerhet för att säkerställa ett optimerat driftnetto för fastighetsägare. Plattformen säkerställer att fastighetsägarens samtliga tekniska installationer korrelerar med driftorganisationens utförande och redan befintliga IT-lösningar. Detta förstärks ytterligare med möjligheten att genomföra strategiska förvärv.

Bolaget är väl förberett för framtiden. Behovet och besparingarna av att koppla upp fastigheter är uppenbart. Utmaningen framöver handlar om att välja rätt och fokusera.

Tillväxtstrategin och marknaden är tydlig där vi tar rollen som en oberoende leverantör, vilket innebär att den egenutvecklade IoT-plattformen 2Connect kopplas upp mot en fastighets befintliga installation och fabrikat. Detta kan göras utan komplexa investeringar för att effektivisera kundernas driftnetto med en stark kunskap att fånga, bearbeta och styra data. Free2Move har utvecklat en innovativ tjänsteportfölj i verklig framkant som differentierar oss från våra konkurrenter genom devisen "enkel datafångst till fastighetsägare på flexibel plattform".

Vidare har vi också arbetat för att stärka vårt marknadserbjudande genom strategiska partnerskap och samverkan med närliggande bolag inom exempelvis, analys, visualisering, molntjänster, fastighetsautomation och smart styrning.

Vår säljmodell som innebär att vi hjälper kunden genom hela processen är unik för Proptech-bolag i branschen. Samtidigt är Free2Move idag ett tillväxtföretag med tydlig tillväxtstrategi och med höga ambitioner inför framtiden.

Fler händelser efter periodens slut

Uppsala pastorat har ingått avtal med Free2Move med målet att digitalisera och optimera driften via plattformen 2Connect och dess tillhörande tjänster. Avtalstiden för kundavtalet är 36 månader med årsvis automatisk förlängning.

Avtalens utformning och konstruktion kan liknas vid ett ramavtal och kräver att analyser först skall genomföras, därefter kan vi klargöra Free2Moves kommande intäkter vad gäller uppstart, projekt och abonnemangsintäkter/ Då vår lösning och leverans baseras på resultatet av det analyser vi genomför hos kunden är det en förutsättning att dessa påbörjas innan vi kan uppge det intäkter avtalen avses inbringa. Genom dessa avtal säkerställer vi goda analyser och en gemensam vilja att effektivt koppla upp fastigheterna utifrån resultaten från analyserna, en efter en. Dom första fastigheterna är redan identifierade och arbetet förväntas starta upp under Q2 och löpande bearbetas under resten av året.

Free2Move har även ingått ett 36 månaders avtal med Fastighetsbolaget Henriksborg HB som innebär att Free2Move kopplar upp och digitaliserar en kontorsfastighet i Nacka via Free2Moves plattform 2Connect. Free2Moves leverans beräknas påbörjas under slutet av maj.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl 08:30.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move
Free2Move är en kunskapspartner och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärn- kompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703