Delårsrapport kvartal 1 2018

Nettoomsättning MSEK 0,0 (0,9)
Periodens rörelseresultat MSEK-2,2 (-2,5)
Periodens Resultat MSEK-2,3 (-2,0)
Orderstock vid periodens slut MSEK 0
Disponibla likvida medel MSEK 6,7
Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997 228
Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0004 kr (-0,00068) kr

Rapporten har inte granskats av revisor.
Årsstämma hålles den 24 maj. Nästa rapport Q2-2018 presenteras den 24 augusti.
Kommande rapporttillfälle därefter är Q3-2018 den 22 november 2018.

VD kommentar
Starkt fokus på positionering och marknadsbearbetning
I januari tillfördes Free2move Holding 13,7 MSEK i nytt rörelsekapital genom en övertecknad företrädesemission.

Första kvartalet har präglats av starkt fokus på positionering och marknadsetablering av vår 2ConnectTM plattform. Även om digitalisering och effektivisering står högt upp företagens agendor finns fortfarande en viss omogenhet i marknaden. Det innebär att vi måste lägga stor kraft på att bryta ny mark.

Därav är vi fortsatt inte nöjda med försäljningsutvecklingen och att vi inte kunnat leva upp till tidigare uppsatta mål. Detta främst beroende på att projektförsäljning har långa beslutsprocesser samt att det tagit längre tid än beräknat att få IBM-certifieringen "Ready for IBM Watson IoT" vilken vår 2Connect™ lösning erhöll först efter rapportperiodens slut. Förseningen har påverkat vår försäljning då certifieringen är ett viktigt steg i att skapa trovärdighet hos kunder och samarbetspartners.

Processen att positionera oss som en leverantör av kundanpassade helhetslösningar och tjänster inom industriell IoT fortlöper alltjämt genom strategiska partnerskap, förstärkning av marknadsorganisationen och intensiv marknadsbearbetning.

Under våren har vi utökat vårt utvecklingsteam med två personer för att kunna öka takten i vårt arbete med vidareutveckling, kvalitetssäkring och stabilisering av vår teknikplattform 2Connect™. Vi har också tagit fram appen Free2Move som visualiserar mätvärden såsom exempelvis temperatur och relativ luftfuktighet. Den ska användas som försäljningsverktyg för kundanpassade appar kopplade till våra lösningar. Vi ämnar med denna kunna visa hur vi kan hjälpa företag att arbeta mer effektivt, reducera kostnader, förbättra sin kundleverans och få bättre kontroll på miljöpåverkan och värdefulla tillgångar.  

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2018-05-24

Leif Syrstad
Verkställande Direktör

För ytterligare information:
Leif Syrstad, VD Free2move,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2move

Free2move erbjuder tjänster och produkter inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att Free2moves kunder kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som kunden får större kontroll och kan säkra sina tillgångar. Free2moves huvudsakliga tillämpningsområde är inom fastighetsautomation och infrastruktur. www.free2move.se


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703