Delårsrapport Q1 2014

 • Nettointäkterna under Q1 ca 1,4 MSEK
 • Förändringsarbetet har lett till förbättrad bruttomarginal
 • Periodens rörelseresultat ca - 1,2 MSEK
 • Periodens resultat ca 0,7 MSEK
 • Orderstocken vid periodens slut ca 1,9 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 198 562 300 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie + 0,3 öre/aktie

Nästa rapporttillfälle: 2014-08-14 - Delårsrapport för Q1-Q2 2014

VD har ordet

Free2move Holding AB arbetar vidare på den inslagna linjen från november 2012. Det har varit ett omvälvande kvartal med flera utmaningar och omställning från det defensiva avhjälpande arbetet till att offensivt arbeta för framtiden.

Viktiga punkter:

 1. Under kvartalet har gjorts en uppgörelse med en fordringsägare som både bättrat på bolagets Balansräkning och samtidigt förbättrat Periodens resultat.
 2. En ansträngd produktion och produktionsstyrning gav vika i januari och ett flertal viktiga leveranser flyttades till andra kvartalet. Detta efter att problemet identifierats och åtgärdats.
 3. Ytterligare en anpassning av organisationen har genomförts med sikte på framtida behov och de resursförstärkningar som redan gjorts och kommer att göras.
 4. Flera viktiga marknadsaktiviteter har genomförts både i Europa (Embedded World) och Asien (webinar och besök). Marknadssamarbetet med Malaysia företaget SensMaster har varit givande och vi ser gärna en fortsättning.
 5. Ett ännu oannonserat större projekt har övergått från prov och försök till reguljära leveranser med order i början av Q2 och leverans-start i sommar.
 6. Ett Produktråd är bildat och har till uppgift att se över vår framtid ur ett tekniskt och strategiskt R/D-perspektiv. Rådet har givit resultat i en förstärkt "road-map" med ett antal nya projekt för Utvecklingsavdelningen.
 7. Produktion och leveranser av nya GXA-modulen, som därmed följer plan. En ny version av mjukvaran är planerad under nästkommande kvartal och modulen kommer under en övergångsperiod att finnas i två versioner.
 8. P-serie moduler överlämnade till projektkunder för test och försök i väntan på ett färdigställande och därmed leveranser efter certifieringar. Arbetet med nya produktserier (N och W) är påbörjat och planeras genomföras under året. Produkten HIOD är fortsatt placerat i ett eget bolag.
 9. Arbetet fortgår med att finna intresserade köpare av bolaget.

Avslutningsvis vill jag återigen tacka kunder, partners och leverantörer för all hjälp och goda råd vi fått i den tid av den förändring vi genomgår. Från VD skall även ett stort tack riktas till konsulter, anställda och styrelse för engagemang och insatser under kvartalet.

Vi ser fram emot att avlägga delårsrapport för Q1 - Q2 den 14 augusti 2014.

Rapporten har inte granskats av revisor.

Med vänliga hälsningar
Anders Johan Johansson VD

Rapporten i sin helhet bifogas.

Halmstad 2014-04-24

För mer information: se bolagets hemsida, www.free2move.se eller kontakta bolagets VD, AJ Johansson, 035-152260, [email protected] 


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703