REGMAR

Free2Move Holding AB - Bokslutskommuniké 2023

  • Omsättningen ökar med 51,6%
  • Orderstock på 23 MSEK idag
  • Stora energibesparingar med omedelbar effekt för kunderna
  • Mer än 800 fastigheter uppkopplade med 2Connect

Fjärde Kvartalet: 1 oktober- 31 december

 

Okt - Dec 2023

Okt - Dec 2022

Nettoomsättning (MSEK)

15,3

13,0

Rörelseresultat (MSEK)

-4,4

-2,1

Resultat (MSEK)

-5,0

-3,0

Kassaflöde löpande verksamhet (MSEK)

-9,3

-9,8

 

 

 

 

       Helår: 1 januari - 31 december

 

Jan - Dec 2023

Jan - Dec 2022

Nettoomsättning (MSEK)

58,5

38,6

Rörelseresultat (MSEK)

-18,4

-13,8

Resultat (MSEK)

-21,0

-14,9

Kassaflöde löpande verksamhet (MSEK)

-22,0

-16,1

 

 

 

 

Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 243 503 774

  • Vinst/förlust oktober - december efter skatt per aktie - 0,04kr(- 0,06 kr)
  • Vinst/förlustjanuari - december efter skatt per aktie - 0,09kr(- 0,36 kr)

Orderstock: Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang.

Styrelsen föreslår att utdelningen sätts till 0 kr per aktie.

Bolagets aktie (ticker: F2M) handlas på NGM Nordic SME sedan 12 mars 2007

VD-kommentar 2023

Behovet och drivkraften för investering i smart och hållbar fastighetsförvaltning är nu högre än någonsin. Free2Moves Holdings lösning för driftoptimering ger stora energibesparingar med omedelbar effekt och våra lösningar för förnybar energi har fortsatt stor efterfrågan.

Koncernens strategi, är att kontinuerligt öka den installerade basen av kunders uppkopplade objekt på byggnader, kraftstationer, laddstolpar, solceller, batterilösningar etc. till den digitala plattform 2Connect. Härigenom optimeras kundernas driftsnetto för de uppkopplade fastigheterna. Kundernas driftnetto förbättras och kontrollen av fastigheterna ökar

Strategins framgångar ur ett kundperspektiv är t.ex att den genomsnittliga besparingen enbart på energi med hjälp av 2Connect är 43%. Vidare har Koncernen med närmare 800 uppkopplade fastigheter totalt sparat 75 miljoner kWh hos våra kunder.

Affärsmodell

Free2Move Holding erbjuder konkurrenskraftiga lösningar för att ta del av den snabbt växande marknaden för förnybar energi och lagring. Bolaget erbjuder också konkurrenskraftiga lösningar för effektivare drift av fastigheter, proptech. Koncernens operativa dotterbolag har mellan sig ett flertal synergier och arbetar tätt med varandra. Vidare baserar sig affärsmodellen på strategin att på kort och lång sikt kontinuerligt växa den installerade basen av kunders uppkopplade objekt. Det kan även konstateras att uthållighet, kostnadseffektivitet, god marknad och säljstrategi över tid är nyckelområden som Free2Move Holding kontinuerligt jobbar med och lägger stort fokus på.

Försäljningsframgångar

Verksamhetsåret 2023 innebar fortsatt stor försäljningsökning och Koncernens omsättning blev 58,5 Mkr (38,6 Mkr 2022). Orderstocken var per den 31 december 23 Mkr. Företaget har fortsatt att stärka sin position som en ledande aktör inom digital förvaltning och förnybar energi och har framgångsrikt utökat sin närvaro på marknaden. En viktig faktor bakom försäljningsframgångarna är koncernens breda utbud av innovativa fastighetslösningar. Genom att erbjuda en integrerad plattform, som omfattar komplett digital förvaltning av fastigheter i kombination med förnybar energi, har vi kunnat tillgodose kundbehov och erbjuder flexibla alternativ för företag, offentlig sektor och privata fastighetsägare.

Emission

Free2Move Holding genomförde under året Företrädesemissioner om 11,5 Mkr resp 11,6 Mkr i avsikt att ytterligare kapitalisera bolaget med målet att göra Free2Move Holding till en ledande aktör inom hållbar fastighetsförvaltning. Genomförda Emissioner syftade till att skapa ekonomiskt handlingsutrymme för att ytterligare effektivisera inköp av insatsvaror och strategiska komponenter. Det svaga utfallet har dock medfört att detta, i den ofta internationella handel som det är frågan om, inte varit möjligt.  Vidare fick det effekten att tidigare planer på förvärv avseende NSV-Nordens Solvärme AB inte fullföljdes. Balansräkningen stärktes men utfallet räckte inte för större åtgärder.

Siffror

Free2Move Holding AB är noterat på Nordic SME. Den totala omsättningen under 2023 var 58,5 Mkr (38,6 Mkr 2022). Rörelseresultatet var ca -18,4 Mkr (-13,8 Mkr 2022) I detta är en väsentlig del extraordinära kostnader som påverkat resultatet negativt. En avgörande faktor är den svenska kronans minskande värde gentemot andra valutor. Våren 2023 var tillgång och efterfrågan på viktiga komponenter påverkad vilket till del resulterade i ökad leveransfördröjning och ökade prisnivåer vilket blev speciellt kännbart med en ökande orderstock och längre tid mellan tecknade avtal och leverans. De genomförda emissionerna medförde betydande emissionskostnader i en omfattning i stor kontrast till utfallet och det tillförda kapitalet. Av rörelseresultatets -18,4 Mkr beräknas dessa omständigheter haft en påverkan som beräknas till ca 5,5 Mkr. Effektiviteten i organisationen har ökat och Personalkostnaderna har under relativt omsättningen sjunkit under året till 39% jämfört med 47% 2022, vilket visar att organisationen är väl rustad att hantera den ökade omsättning. Per årsskiftet uppgick orderstocken till cirka 23 Mkr (32,4 Mkr 2022). Efter flera år av tillväxt, organisk och genom förvärv behöver bolaget nu konsolideras.

Leif Syrstad
Koncernchef och VD Free2Move Holding AB

Börsplats
Bolagets aktie (ticker: F2M) handlas på NGM Nordic SME sedan 12 mars 2007.

Anställda
Per den 31 december 2023 hade koncernen 35 anställda i Sverige samt 4 anställda i Malaysia.

Granskning
Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen:
Kommande rapporttillfälle är Q1 15 maj 2024.

Hemsida
Hemsida: https://free2move.se/
Investor Relations: https://investor.free2move.se/

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. Delårsrapporten följer IAS 34. Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Koncernens redovisningsprinciper och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2022.

Koncernredovisningen redovisas i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental (TSEK) om inget annat anges och har upprättats enligt antagandet om fortlevnad (going-concern). Avrundningar till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Koncernen delar inte upp verksamheten i olika segment utan ser hela koncernens verksamhet som ett segment.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2024, klockan 18.15

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703