Bokslutskommuniké 2015

Bolagets ompositioneringsarbete är i full fokus för att snarast skapa värden genom att utveckla kunderbjudanden inom industriell IoT.

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 • Ny strategi med fokus på att utveckla och bygga en ledande position inom systemlösningar för industriell IoT.
 • Övertecknad nyemission om totalt 18,8 MSEK. Den minskade skuldsättningen lade grunden för bolagets offensiva satsning framåt.
 • LMK Ventures, ett investmentbolag med IT och energi i fokus, ny storägare i bolaget.
 • Provinstallationer gjorda hos kunder gällande intelligenta sensornätverk inom bilproduktion och fastighetsautomation.
 • Bosch avvecklar sin verksamhet inom Healthcare och slår mot bolagets förväntade intäkter under sista kvartalet.
 • Kraftfull omstrukturering av verksamheten inledd under Q4 2015 för att snabbare nå lönsam tillväxt.
 • Slutavskrivningar och nedskrivningar av balansräkningen för delar som inte ingår i den strategiska planen inom industriell IoT.

Helår 2015

 • Nettoomsättningen uppgår till 4 744 (6 687) TKR
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till -13 460 (-5 779) TKR
 • Av- och nedskrivningar uppgår till 4 543 (1 260) TKR
 • Resultat efter skatt uppgår till -15 227 (-4 466) TKR 
 • Periodens kassaflöde 884 (21) TKR
 • Likvida medel uppgår till 959 (75) TKR
 • Soliditet 64 (58) %
 • Styrelsen föreslår att utdelningen behålls till 0,00 kr/aktie

Q4  2015

 • Nettoomsättningen uppgår till 944 (857) TKR
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till -4 167 (-4 174) TKR
 • Av- och nedskrivningar uppgår till 1 521 (491) TKR
 • Resultat efter skatt uppgår till -4 079 (-4 241) TKR 
 • Periodens kassaflöde -875 (-907) TKR

VD-kommentar

2015 har präglats av stora och nödvändiga förändringar i Free2move, allt i syfte att stärka bolagets förmåga att kunna ta en ledande position inom systemlösningar för industriell Internet of Things (IIOT). Ny ordförande och VD tillträdde under första halvan av året.

IIoT är en delmängd som innefattar integreringen av industriella maskiner med såväl mjukvara och Internet som med nätverkssensorer, ställdon och andra industriella komponenter. I en rapport av analysfirman MarketsandMarkets, var denna IIoT-marknad år 2013 värd cirka SEK 1,5 biljoner. Med en genomsnittlig tillväxt om 8,15 procent fram till 2020 kommer marknaden att nå cirka SEK 2,6 biljoner. Det är inom denna marknad Free2move nu tar position.

Bolaget arbetade under våren med att ta fram en ny strategiskt inriktning och en ny affärsplan. Den nya strategin som fastställdes i maj 2015 innebar framförallt en ompositionering av hela Free2move, högre upp i värdekedjan. Vi ska leverera funktion istället för en komponent.

Jag tillträdde som VD i juni 2015. Min viktigaste uppgift är att utveckla verksamheten från en komponenttillverkare till en leverantör av systemlösningar inom industriell IoT. Jag är övertygad om att ett större marknadsfokus med skalbara och repeterbara erbjudanden högre upp i värdekedjan är vägen för att vända Free2move mot tillväxt och lönsamhet.

För att Free2move ska lyckas gå från komponent- till lösningsleverantör har en snabb förändring av den tidigare strukturen varit nödvändig. En viktig förändring var att koncentrera utveckling av mjukvara och applikationskunnande till bolagets enhet i Malaysia. Detta gör vi för att snabbare och mer effektivt genomföra kundprojekt där just dessa två komponenter är kritiska för framgång. Vi har parallellt utvecklat samarbetet med partners i Sverige för att snabba upp processen med att bygga en stark och kunddriven produktportfölj inom trådlösa sensornätverk.

Bolagets verksamhet i Halmstad, som under oktober månad aviserats om neddragning, kommer att vara avvecklad i sin helhet med betydande kostnadsbesparingar som följd redan under första kvartalet 2016. Tyvärr nåddes vi under kvartal tre av beskedet att Bosch beslutat att avveckla sitt affärsområde inom Health Care. En framtidssatsning som Free2move arbetat med sedan 2011 och där vår Bluetooth modul var in-designad i ett flertal produkter. Detta hade en negativ inverkan på vår försäljning då planen var att serievolymer skulle påbörjas under slutet av kvartalet och sedan successivt öka under innevarande år och 2016.

Under första halvåret kunde bolaget bland annat certifiera blåtandsmodulen GXA till senaste radiostandard och arbeta med certifiering och listning av produkten Uncord. Free2move har också lagt ner mycken möda på ett antal intressanta Proof of Concept (POC) installationer hos kund. Dessa innefattar bland annat en leverans inom bilproduktion där vi under oktober månad installerade ett RFID-baserat system som en integrerad del i ett nytt Production Monitoring System (PMS) i Izuzu Hicoms fabrik i Pahang. Konceptet är intressant för andra kunder där man överväger att ersätta traditionell streckkod. En lösning baserad på RFID påvisar avkastning på investering redan efter 12 månader. Kapitalavkastning härleds ur förbättrad produktkvalitet, ökad produktionstakt och "just-in-time" lagerstyrning. Fabriken, som är ett joint venture mellan Japanska ISUZU Motors och Malaysias DRB-Hicom Bhd, tillverkar kommersiella lätta och tunga fordon för den malaysiska marknaden.

Ett annat område är Environmental Monitoring, där vi levererat en aktiv sensornätverkslösning för kontinuerlig trådlös monitorering av fukt och temperatur i fastigheter och byggnader. Det finns ett stort kundintresse för just denna typ av lösningar inom fastighetsautomation och vi ser fram emot ett antal intressanta kundinstallationer under första halvan 2016.

Ett bärande initiativ i vår ompositionering är investeringen i en ny attraktiv systemplattform med hög användarvänlighet och god skalbarhet. Systemplattformen som består av både mjuk- och hårdvara med lanseringsplan under första halvåret 2016.

Den universella plattformen baseras på Bluetooth Smart och MQTT samtidigt som kompatibilitet ges för existerande aktivt RFID protokoll.

Plattformen är ämnad för applikationer av smarta sensorer och kontrollsystem främst för fastighetsautomation och alla typer av industriproduktion med "varor i arbete". Genom vår nya systemplattform får kunderna en högre säkerhet samtidigt som kontrollfunktionen gör att produktion och flöden kan anpassas i realtid efter förändrade förutsättningar.

Vi kunde i mitten av november konstatera att bolagets nyemission blev övertecknad och att garantikonsortiet därmed inte behövde tas i anspråk. Nyemissionen tillförde Free2move totalt cirka 18,8 MSEK före garanti och emissionskostnader. Av emissionslikviden var ca 10,9 Mkr kvittningar avseende tidigare inlånade kontanta medel och upplupna räntor. Genom emissionen fick Free2move även en ny storägare i form av LMK Ventures, ett investmentbolag med svenskt industriellt fokus inom IT och energi.

Det finansiella resultatet för 2015 ska ses i ljuset av de förändringar vi har genomfört. Vi har säkerställt att samtliga kostnader som inte stöder framtida kunderbjudande tagits bort, valt att ta stora omstruktureringskostnader och skrivit av poster i balansräkningen som inte har bäring på framtida intjäningsmöjligheter.

Samtidigt har vi inlett ett antal offensiva marknadssatsningar, rekryterat både inom marknadsföring och försäljning, påbörjat samarbete med ett antal partners, definierat en ny konkurrenskraftig produktportfölj och inlett investeringen i den nya systemplattformen. Det gör att vi närmar oss en struktur där vi som bolag har ett mer komplett erbjudande inom de områden vi vill vara ledande.

De förändringar som genomförts under fjärde kvartalet ska ge en positiv effekt redan under andra kvartalet 2016. Samtidigt har en målinriktad bearbetning av den svenska och till del även den nordiska marknaden ägt rum, vilket redan fått effekt i form av flera nya möjligheter med kunder i våra prioriterade marknadssegment. Dessa skall bearbetas med full energi under 2016.

Sammantaget är vi på god väg att bygga ett professionellt och starkt Free2move som har en förmåga att skapa stora värden för kunderna, och i förlängningen därmed också för våra aktieägare.

Anders Due-Boje, verkställande direktör

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Investering i utveckling av ny systemplattform för lansering under första halvåret 2016.
 • Bolagets enhet i Malaysia utvecklas och fokuserar framledes helt på mjukvaruutveckling och applikationskunnande.
 • Samarbete inleds med partner som har spetskompetens inom hårdvarudesign och radio.
 • Marknadsnärvaron förstärkt genom rekryteringar inom både försäljning och marknad.
 • Bolagets två största ägare har lånat in 1MSEK för att stärka kassan och påbörja aviserad produktutveckling av ny plattform.
 • Verksamheten i Halmstad avvecklad.

Rapporttillfällen för 2016 och 2017

 • Delårsrapport för januari - mars, 21 april
 • Delårsrapport för januari - juni, 18 augusti
 • Delårsrapport för januari - september, 17 oktober
 • Bokslutskommuniké 2016, 16 februari 2017

Årsstämma

Kallelse till årsstämman offentliggörs senast fyra veckor före årsstämman, på företagets hemsida och i Post & Inrikes Tidningar.

Datum och plats är satt till fredagen den 22 april, kl. 10.00, Kungsgatan 3, Stockholm.

Redovisningsprinciper

Företaget upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). I övrigt så tillämpar koncernen samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bolaget har tillsammans med skattejurist gjort bedömningen att inga sådana ägarförändringar gjorts som medför att förlustavdraget reduceras, varför skattefordringen kvarstår.

Additional information

For additional information about Free2move, see www.free2move.se                    

or contact: Anders Due-Boje, CEO Free2move Holding AB, +46 70 526 03 00, [email protected]

About Free2move 

We are an industrial IoT smart sensors and control systems provider that enables companies to cut costs and operate more efficiently, while safeguarding people and assets.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703