Årsstämma i Free2move Holding

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2014-06-16, antogs styrelsens samtliga förslag

Årsstämman hölls i företagets lokaler i Halmstad. Vid stämman beslutades om följande:

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2014-06-16, antogs styrelsens samtliga förslag

Årsstämman hölls i företagets lokaler i Halmstad. Vid stämman beslutades om följande:

  • Att välja Magnus Karnsund som stämmans ordförande.
  • Att fastställa koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  • Att bolagets resurser ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.
  • Att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.
  • Att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
  • Att fastställa arvode till styrelsens ledamöter samt arvode till revisor.
  • Att omvälja Magnus Karnsund, Marie-Louise Gefwert och Mats Köhlmark samt att nyvälja Bo Björkman till styrelseledamöter samt att omvälja Jan Carlsson, Baker Tilly som företagets revisor.
  • Att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om fatta beslut om nyemission av sammanlagt 70.000.000 aktier.
  • Att tillsätta en valberedning.
  • Att ingen begäran från aktieägare om att få ett ärende behandlat vid stämman inkommit.

Utöver dessa beslutspunkter informerade Bolagets verkställande direktör om verksamhetsåret 2013 samt väsentliga händelser under inledningen av 2014 i enlighet med vad som tidigare kommunicerats till marknaden.

Stämmoprotokoll finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Mer information

För ytterligare information, se www.free2move.se eller kontakta: Anders Johan Johansson, VD Free2move Holding AB, +46 72 33 22 691, [email protected]

Om Free2move Free2move designar, tillverkar och säljer Bluetooth® moduler och RFID trådlösa sensorer för en professionell marknad. Bolaget är baserat i Halmstad och Kuala Lumpur, Malaysia och aktien är listad på Nordic NGM MTF.  


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703