REGMAR

Free2Move Holding publicerar årsredovisning 2022

  • Omsättningen ökar med cirka 436 %
  • Orderstock på cirka 38 MSEK idag
  • Stora energibesparingar med omedelbar effekt för kunderna
  • Fler än 500 fastigheter uppkopplade med 2Connect

Free2Move Holding AB (publ) ("Free2Move" eller "Bolaget") offentliggör härmed årsredovisning avseende 2022.

Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsida; https://investor.free2move.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/.

Helår: 1 januari - 31 december                        

  • Nettoomsättning MSEK                                      38,6     (7,2)
  • Rörelseresultat MSEK                                       - 13,8  (-11,6)
  • Resultat MSEK                                                  - 18,3  (-13,0)  
  • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK           -15,9   (- 6,9) 

Antalet aktier vid rapportdatum:                                  50 805 814

Orderstock projekt vid periodens slut:                         32 418 TSEK
Orderstock abonnemang vid periodens slut:                201 TSEK
Orderstock totalt vid periodens slut:                            32 619 TSEK

Orderstock: Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang.

Sedan bokslutskommunikén har följande korrigering gjorts:
Bolaget har av försiktighetsskäl beslutat att nedskriva den balanserade tillgångsposten "Uppskjutna skattefordringar" på cirka 4,5 MSEK till cirka 1,0 MSEK. Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster.

VD kommentar 2022

Stark tillväxt och växande kundstock 2022
2022 var året då koncernens omsättningstillväxt ökade mycket kraftigt och gick från cirka 7,2 till cirka 38,6 MSEK, motsvarande en ökning om cirka 436 %.

De som har följt Free2Move under en längre tid kan konstatera att fokus har ändrats från produktutveckling till försäljning av tjänster till fastighetsbranschen.

Höjda elpriser driver utvecklingen av solenergi och skapar momentum

Hösten och vinterns prischocker på el har visat vikten av att ha kontroll på energiförbrukningen. Klimatfrågan, energikris och IT-säkerhet står högt på bolags och myndigheters agenda har berett väg för en mognare marknad där fastighetsbranschen liksom samhället i stort insett digitaliseringens stora fördelar och möjligheter. Kraven på hållbarhet och nyttan med ett förbättrat driftsnetto genom uppkopplade fastigheter är tydliga. Vi har ett momentum och Bolaget är väl förberett för framtiden.

Stark inledning på 2023
2023 har inletts med en fortsatt stark efterfrågan på förnybar energi samt ett ökat intresse för digital förvaltning och plattformen 2Connects digitala tjänster. I nuläget, juni 2023, är det totala värdet på nya avtal och det ökade värdet av redan ingångna ramavtal i koncernen närmare 40 MSEK. Solortus AB, som var ett strategiskt förvärv, visar redan stora synergieffekter genom ett starkare erbjudande och förbättrat kundvärde. 

Omsättningen ligger hitintills i år på cirka 26 MSEK.

Förvärv
Vi tittar framledes på bolag som kan stärka och/eller komplettera vårt befintliga erbjudande. Som exempel kan nämnas bolag verksamma inom förnybar energi som kompletterar solkraft, exempelvis småskalig vindkraft samt ventilation och ventilationsstyrning, energifrågor och anläggningsförvaltning. Fokus är att stärka våra erbjudanden och vår kundbas. 

Leif Syrstad
Koncernchef och VD Free2Move Holding AB

Kommande rapporttillfällen:
Q2 2023 publiceras 17 augusti 2023.
Q3 2023 publiceras 16 november 2023. 

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2023, klockan 17:15.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Free2Move
Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703