REG

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör uppdaterad informationsbroschyr och allmänna villkor

Stockholm den 27 april 2023 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic AIF Sweden under Main Regulated, som är en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

INFORMATIONSBROSCHYR OCH ALLMÄNNA VILLKOR

Enligt 10 kap. 1§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF") skall för varje alternativ investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet. Detta dokument utgör den alternativa investeringsfonden Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ):s informationsbroschyr. Den har upprättats enligt LAIF samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("FFFS 2013:10"). 

Ärendet

Styrelsen för Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) har beslutat att uppdatera Fondens informationsbroschyr och allmänna villkor för att bättre vara anpassad till Fondens verksamhet. Fonden har i och med förändringen rätt att erbjuda kort- till medelfristig direktutlåning till företag och andra associationsformer med säkerhet i fastighet eller bostadsrätt. Denna förändring medför att Fonden får tillgång till ett större urval av lån som i sin tur leder till bättre riskjusterad avkastning. Med anledning av ovanstående har bolaget därmed uppdaterat informationsbroschyren och allmänna villkor.

Informationsbroschyren och allmänna villkor finns att läsa på www.fastighetsrantefonden.se/finansiellt/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lindblad, VD Fastighetsräntefonden Tessin AB
Tel: 073-9997570
[email protected]
www.fastighetsrantefonden.se

Om Fastighetsräntefonden Tessin AB

Fonden vänder sig till privatpersoner och företag som önskar investera i en fond som erbjuder kort- till medelfristig direktutlåning till företag och andra associationsformer med säkerhet i fastighet. Målet är att uppnå en god riskjusterad avkastning utan direkt korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader. Fonden skiljer sig från de flesta andra räntefonder då den framför allt investerar via direktutlåning av sina medel till juridiska personer mot säkerhet i fastighet. Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden ska över tid tillämpa en riskspridningsstrategi i sin portföljsammansättning genom att sprida lånen över bland annat diverse fastighetstyper, löptider, avkastningsnivåer och geografisk anknytning. Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning, med en nettoavkastning på ca 5-7 procent per år.


Om Fastighetsräntefonden Tessin

Prenumerera

Få löpande information från Fastighetsräntefonden Tessin via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn FRF-1 ISIN-kod SE0012816700 FNCA Sweden AB